3.4.5c Patch Notes

3.4.5c Patch Notes

  • เพิ่มความมั่นคงให้ระบบเซิฟเวอร์ภายในเพื่อรองรับการเปิด 3.5.0
Last bumpedเมื่อ 26 พ.ย. 2018 14:07:17

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม