3.4.5d Patch Notes

3.4.5d Patch Notes

  • คุณสามารถสร้างลีกส่วนตัวสำหรับลีก Betrayal ได้ล่วงหน้าแล้ว ก่อนที่ลีกจะเปิดตัวจริงสุดสัปดาห์นี้ โปรดทราบว่าลีกที่สร้างนี้จะไม่เริ่มต้นจนกว่า Betrayal จะเปิดตัว
  • เพิ่มกล่องยืนยันก่อนการระดมทุน
  • ข้อความแสดงผู้ที่เข้าสู่ พื้นที่เป็นคนแรก และเลเวลถึงเป็นคนแรก จะแสดงในลีกส่วนตัวแล้ว
  • แก้บัคที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของลีกส่วนตัวไม่สามารถยอมรับการขอเข้าร่วมลีกได้
  • แก้บัคที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาจนถึงขีดสูงสุดของมันในครั้งเดียวได้เมื่อทำการสร้างลีก
  • แก้บัคที่เวลาเริ่มต้นของดีส่วนตัวถูกตั้งให้เป็นเวลาที่มันถูกสร้าง แทนที่จะเป็นเวลาที่มันเริ่มจริงๆ ซึ่งจะเกิดปัญหาหากลีกส่วนตัวดังกล่าวถูกระดมทุนสร้างเนื่องจากระยะเวลาของลีกจะถูกนับเมื่อมันสร้างแทนที่เมื่อมันผ่านการระดมทุน
Last bumpedเมื่อ 3 ธ.ค. 2018 15:44:33

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม