ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 3
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:10 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Blight

ลีกที่หมดเวลา

Wreaclast Burgerlary Society (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 18 ก.ย. 2020 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:7 ธ.ค. 2020 15:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Heist

Wreaclast Gardening Society (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 19 มิ.ย. 2020 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:17 ก.ย. 2020 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Harvest