PATH OF EXILE – THIRD-PARTY DATA PROCESSORS

List of Grinding Gear Games' third-party data processors as at 15 November 2023:

Third party processorเป้าหมายตำแหน่ง ProcessorPolicy Pages
HighwindsContent delivery networkUSAhttps://www.highwinds.com/privacy-policy/
Akamai Technologies, IncContent delivery networkUSAhttps://www.akamai.com/legal/privacy-statement
DPI Merchandising Incผู้ให้บริการสินค้าUSAhttps://finalbossbundle.com/pages/privacy-policy
Google, IncAnalyticsUSAhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Twitch Interactive, IncEmbedded video contentUSAhttps://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/
Help Scoutเครื่องมือฝ่ายบริการลูกค้าUSAhttps://www.helpscout.net/company/legal/privacy/
Brevoเลือกรับข่าวสารทางอีเมลFrancehttps://www.brevo.com/legal/privacypolicy/


โปรดดูที่มาตราที่ 5 ของ นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบาย GDPR ของ Grinding Gear Games สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานประมวลข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง Grinding Gear Games ได้ใช้ Xsolla ในการ ประมวลธุรกรรม Credit Card ซึ่ง Xsolla คือผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ ในการประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ Grinding Gear Games เพราะฉะนั้นจึงตกอยู่ในหน้าที่ "ผู้ควบคุมข้อมูล" ตามนิยามของ GDPR คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Xsolla ได้ที่ https://www.xsolla.com/privacypolicy/ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย Xsolla กรุณาติดต่อ Xsolla โดยตรงรายชื่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ Data processing

บุคคลที่สามเป้าหมายเว็บไซต์
XEอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ใบอนุญาตจาก XEhttps://www.xe.com/