Specials

Infernal Axe Infernal Axe
140
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal

Infernal Axe

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal
เอฟเฟกต์อาวุธสามารถใช้ได้กับไอเท็มครั้งละหนึ่งชิ้นเท่านั้น แต่สามารถเรียกคืนและย้ายระหว่างไอเท็มได้ฟรี
คือ:
200
140
ซื้อ...
Purchase complete.
Failed to purchase.
Loading...