Specials

Sin and Innocence Portal Effect
220
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin and Innocence Portal

Sin and Innocence Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin and Innocence Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
300
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kraken Portal Effect
120
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Kraken Portal

Kraken Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Kraken Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
160
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Stygian Portal Effect
120
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Stygian Portal

Stygian Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Stygian Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
160
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Portal
120
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Arcane Portal

Arcane Portal

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Arcane Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
160
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลเป็น Chaos

Ultimate Chaos Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลเป็น Chaos
พอร์ทัลแต่งใช้ได้กับทุกตัวละครของผู้เล่น
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Portal Effect
110
ใส่เอฟเฟคแสงสว่างเข้าพอร์ทัล

Pure Light Portal Effect

ใส่เอฟเฟคแสงสว่างเข้าพอร์ทัล
พอร์ทัลเอฟเฟคใช้ได้กับตัวละครตัวไหนก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Fire Portal Effect

Fire Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Fire Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Ice Portal Effect

Ice Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Ice Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Spirit Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Spirit Portal

Spirit Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Spirit Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Innocence Portal

Innocence Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Innocence Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Portal Effect
110
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin Portal

Sin Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Demon King Portal Effect
105
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างขึ้นให้เป็นเอฟเฟค Demon King

Demon King Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างขึ้นให้เป็นเอฟเฟค Demon King
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
150
105
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Voidgate Portal Effect
100
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของพอร์ทัลที่สร้างเป็น Blue Voidgate Portal Effect

Arcane Voidgate Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของพอร์ทัลที่สร้างเป็น Blue Voidgate Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลสามารถใช้กับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดก็ได้
คือ:
140
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gore Portal Effect
95
เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Gore

Gore Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Gore
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
150
95
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Portal Effect
95
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Portal ด้วย arctic effect

Arctic Portal Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Portal ด้วย arctic effect
ลักษณะภายนอกของ Portal จะส่งผลต่อตัวละครทุกตัว
คือ:
150
95
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Shaper Portal Effect
95
เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Shaper

Shaper Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Shaper
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
130
95
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kaom Portal Effect
90
แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Kaom

Kaom Portal Effect

แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Kaom
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
คือ:
150
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Daresso Portal Effect
90
แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Daresso

Daresso Portal Effect

แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Daresso
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
คือ:
150
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Malachai Portal Effect
90
แทนที่ effect Malachai ให้กับ portal

Malachai Portal Effect

แทนที่ effect Malachai ให้กับ portal
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
คือ:
125
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Steam-powered Portal Effect
80
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์

Steam-powered Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
140
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Black Hole Portal Effect
50
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส

Black Hole Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
125
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Classic Purple Portal Effect
45
แทนที่ effect Classic Purple ให้กับ portal

Classic Purple Portal Effect

แทนที่ effect Classic Purple ให้กับ portal
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
คือ:
75
45
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Orange Portal Effect
35
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม

Orange Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
คือ:
75
35
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...