Bow

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Crude Bow 1 5 to 13 1.4 12.6 0 14 0
Icon Short Bow 5 6 to 16 1.5 16.5 0 26 0
Icon Long Bow 9 6 to 25 1.3 20.2 0 38 0
Icon Composite Bow 14 12 to 26 1.3 24.7 0 53 0
Icon Recurve Bow 18 11 to 34 1.25 28.1 0 65 0
Icon Bone Bow 23 12 to 36 1.35 32.4 0 80 0
Icon Royal Bow 28 10 to 41 1.45 37 0 95 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Death Bow 32 20 to 53 1.2 43.8 0 107 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Grove Bow 35 15 to 44 1.5 44.3 0 116 0
Icon Reflex Bow 36 27 to 40 1.4 46.9 0 124 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
4
Icon Decurve Bow 38 17 to 70 1.25 54.4 0 125 0
Icon Compound Bow 41 26 to 54 1.3 52 0 134 0
Icon Sniper Bow 44 23 to 68 1.25 56.9 0 143 0
Icon Ivory Bow 47 21 to 64 1.35 57.4 0 152 0
Icon Highborn Bow 50 17 to 66 1.45 60.2 0 161 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Decimation Bow 53 31 to 81 1.2 67.2 0 170 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Thicket Bow 56 22 to 66 1.5 66 0 179 0
Icon Steelwood Bow 57 40 to 60 1.4 70 0 190 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
4
Icon Citadel Bow 58 25 to 101 1.25 78.8 0 185 0
Icon Ranger Bow 60 37 to 76 1.3 73.5 0 212 0
Icon Assassin Bow 62 30 to 89 1.25 74.4 0 212 0
Icon Spine Bow 64 27 to 80 1.35 72.2 0 212 0
Icon Imperial Bow 66 19 to 78 1.45 70.3 0 212 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Harbinger Bow 68 35 to 91 1.2 75.6 0 212 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Maraketh Bow 71 44 to 65 1.4 76.3 0 222 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
6

Claw

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Nailed Fist 3 4 to 11 1.6 12 0 11 11
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
3
Icon Sharktooth Claw 7 7 to 18 1.4 17.5 0 14 20
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
6
Icon Awl 12 7 to 24 1.5 23.3 0 25 25
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
7
Icon Cat's Paw 17 12 to 22 1.6 27.2 0 39 27
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
8
Icon Blinder 22 12 to 32 1.5 33 0 41 41
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
12
Icon Timeworn Claw 26 16 to 43 1.3 38.4 0 39 56
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
19
Icon Sparkling Claw 30 14 to 38 1.6 41.6 0 64 44
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
15
Icon Fright Claw 34 12 to 46 1.5 43.5 0 61 61
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
20
Icon Double Claw 36 15 to 44 1.5 44.3 0 67 67
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
6
15
Icon Thresher Claw 37 20 to 53 1.3 47.5 0 53 77
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
25
Icon Gouger 40 15 to 51 1.5 49.5 0 70 70
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
24
Icon Tiger's Paw 43 23 to 43 1.6 52.8 0 88 61
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
160
Icon Gut Ripper 46 20 to 53 1.5 54.8 0 80 80
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
44
Icon Prehistoric Claw 49 26 to 68 1.3 61.1 0 69 100
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Noble Claw 52 21 to 56 1.6 61.6 0 105 73
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
40
Icon Eagle Claw 55 17 to 69 1.5 64.5 0 94 94
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Twin Claw 57 21 to 64 1.5 63.8 0 103 103
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
10
28
Icon Great White Claw 58 30 to 78 1.3 70.2 0 81 117
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
46
Icon Throat Stabber 60 21 to 73 1.5 70.5 0 113 113
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
40
Icon Hellion's Paw 62 29 to 55 1.6 67.2 0 131 95
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
160
Icon Eye Gouger 64 26 to 68 1.5 70.5 0 113 113
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
50
Icon Vaal Claw 66 29 to 76 1.3 68.3 0 95 131
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Imperial Claw 68 25 to 65 1.6 72 0 131 95
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
46
Icon Terror Claw 70 18 to 71 1.5 66.8 0 113 113
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Gemini Claw 72 23 to 68 1.5 68.3 0 121 121
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
14
38

Dagger

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Glass Shank 1 6 to 10 1.5 12 0 9 6
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Skinning Knife 5 5 to 19 1.3 15.6 0 16 11
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Carving Knife 10 3 to 27 1.4 21 0 18 26
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Stiletto 15 7 to 27 1.5 25.5 0 30 30
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Boot Knife 20 9 to 35 1.4 30.8 0 31 45
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Copper Kris 24 12 to 46 1.2 34.8 0 28 60
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Skean 28 11 to 43 1.45 39.2 0 42 60
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Imp Dagger 32 15 to 59 1.2 44.4 0 36 78
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Flaying Knife 35 16 to 64 1.2 48 0 73 51
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Prong Dagger 36 14 to 57 1.3 46.2 0 55 77
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
4
Icon Butcher Knife 38 7 to 59 1.4 46.2 0 55 79
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Poignard 41 13 to 52 1.5 48.8 0 72 72
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Boot Blade 44 15 to 59 1.4 51.8 0 63 90
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Golden Kris 47 19 to 75 1.2 56.4 0 51 110
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Royal Skean 50 16 to 64 1.45 58 0 71 102
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Fiend Dagger 53 22 to 87 1.2 65.4 0 58 123
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Trisula 55 21 to 83 1.3 67.6 0 89 106
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
4
Icon Gutting Knife 56 24 to 97 1.2 72.6 0 113 78
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Slaughter Knife 58 10 to 86 1.4 67.2 0 81 117
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Ambusher 60 19 to 74 1.5 69.8 0 113 113
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Ezomyte Dagger 62 20 to 79 1.4 69.3 0 95 131
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Platinum Kris 64 24 to 95 1.2 71.4 0 76 149
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Imperial Skean 66 19 to 76 1.45 68.9 0 95 131
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Demon Dagger 68 24 to 97 1.2 72.6 0 76 149
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Sai 70 23 to 90 1.3 73.5 0 121 121
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
6

One Hand Axe

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Hatchet 2 6 to 11 1.5 12.8 12 6 0
Icon Jade Hatchet 6 10 to 16 1.4 18.2 21 10 0
Icon Boarding Axe 11 11 to 21 1.5 24 28 19 0
Icon Cleaver 16 13 to 39 1.2 31.2 48 14 0
Icon Broad Axe 21 20 to 36 1.3 36.4 54 25 0
Icon Arming Axe 25 14 to 42 1.4 39.2 58 33 0
Icon Decorative Axe 29 27 to 50 1.2 46.2 80 23 0
Icon Spectral Axe 33 29 to 48 1.3 50.1 85 37 0
Icon Etched Hatchet 35 26 to 46 1.35 48.6 93 43 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
8
Icon Jasper Axe 36 32 to 50 1.3 53.3 86 40 0
Icon Tomahawk 39 25 to 46 1.5 53.3 81 56 0
Icon Wrist Chopper 42 26 to 79 1.2 63 112 32 0
Icon War Axe 45 35 to 65 1.3 65 106 49 0
Icon Chest Splitter 48 24 to 71 1.4 66.5 105 60 0
Icon Ceremonial Axe 51 45 to 83 1.2 76.8 134 39 0
Icon Wraith Axe 54 45 to 75 1.3 78 134 59 0
Icon Engraved Hatchet 56 40 to 71 1.35 74.9 143 66 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
8
Icon Karui Axe 57 49 to 77 1.3 81.9 132 62 0
Icon Siege Axe 59 38 to 70 1.5 81 119 82 0
Icon Reaver Axe 61 38 to 114 1.2 91.2 167 57 0
Icon Butcher Axe 63 47 to 87 1.3 87.1 149 76 0
Icon Vaal Hatchet 65 30 to 90 1.4 84 140 86 0
Icon Royal Axe 67 54 to 100 1.2 92.4 167 57 0
Icon Infernal Axe 69 51 to 85 1.3 88.4 158 76 0
Icon Runic Hatchet 71 44 to 79 1.35 83 163 82 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
12

One Hand Mace

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Club 1 6 to 8 1.45 10.2 14 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Tribal Club 5 9 to 14 1.35 15.5 26 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Spiked Club 10 13 to 17 1.4 21 41 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Stone Hammer 15 17 to 32 1.15 28.2 56 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon War Hammer 20 14 to 32 1.4 32.2 71 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Bladed Mace 24 22 to 36 1.3 37.7 83 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Ceremonial Mace 28 32 to 40 1.2 43.2 95 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Dream Mace 32 21 to 43 1.4 44.8 107 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Wyrm Mace 34 28 to 42 1.35 47.3 118 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
4
Icon Petrified Club 35 31 to 51 1.25 51.3 116 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Barbed Club 38 33 to 42 1.4 52.5 125 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Rock Breaker 41 37 to 69 1.15 61 134 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Battle Hammer 44 25 to 59 1.4 58.8 143 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Flanged Mace 47 38 to 63 1.3 65.7 152 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Ornate Mace 50 53 to 67 1.2 72 161 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Phantom Mace 53 33 to 69 1.4 71.4 170 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Dragon Mace 55 44 to 66 1.35 74.3 184 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
4
Icon Ancestral Club 56 48 to 80 1.25 80 179 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Tenderizer 58 49 to 62 1.4 77.7 185 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Gavel 60 54 to 101 1.15 89.1 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Legion Hammer 62 35 to 81 1.4 81.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Pernarch 64 49 to 82 1.3 85.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Auric Mace 66 65 to 82 1.2 88.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Nightmare Mace 68 38 to 80 1.4 82.6 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Behemoth Mace 70 49 to 74 1.35 83 220 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
6

One Hand Sword

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Sword 1 4 to 10 1.45 10.2 8 8 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Charan's Sword 2 5 to 11 1.45 11.6 9 9 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Copper Sword 5 7 to 15 1.4 15.4 14 14 0
อัตราความแม่นยำ
45
Icon Sabre 10 5 to 22 1.55 20.9 18 26 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Broad Sword 15 17 to 25 1.3 27.3 30 30 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon War Sword 20 20 to 37 1.2 34.2 41 35 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Ancient Sword 24 20 to 38 1.3 37.7 44 44 0
อัตราความแม่นยำ
165
Icon Elegant Sword 28 20 to 33 1.5 39.8 46 55 0
อัตราความแม่นยำ
190
Icon Dusk Blade 32 19 to 54 1.3 47.5 57 57 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Hook Sword 34 28 to 60 1.15 50.6 64 64 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
4
Icon Variscite Blade 35 25 to 53 1.3 50.7 62 62 0
อัตราความแม่นยำ
240
Icon Cutlass 38 13 to 53 1.55 51.2 55 79 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Baselard 41 37 to 53 1.3 58.5 72 72 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Battle Sword 44 38 to 70 1.2 64.8 83 70 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Elder Sword 47 36 to 66 1.3 66.3 81 81 0
อัตราความแม่นยำ
330
Icon Graceful Sword 50 34 to 55 1.5 66.8 78 94 0
อัตราความแม่นยำ
350
Icon Twilight Blade 53 30 to 86 1.3 75.4 91 91 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Grappler 55 44 to 94 1.15 79.4 99 99 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
4
Icon Gemstone Sword 56 39 to 83 1.3 79.3 96 96 0
อัตราความแม่นยำ
400
Icon Corsair Sword 58 20 to 80 1.55 77.5 81 117 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Gladius 60 54 to 78 1.3 85.8 113 113 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Legion Sword 62 53 to 98 1.2 90.6 122 104 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Vaal Blade 64 46 to 86 1.3 85.8 113 113 0
อัตราความแม่นยำ
460
Icon Eternal Sword 66 41 to 68 1.5 81.8 104 122 0
อัตราความแม่นยำ
475
Icon Midnight Blade 68 35 to 99 1.3 87.1 113 113 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Tiger Hook 70 49 to 105 1.15 88.6 119 119 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
6

Sceptre

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Sceptre 1 6 to 9 1.4 10.5 8 0 8
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
10
Icon Darkwood Sceptre 5 8 to 12 1.5 15 14 0 14
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
12
Icon Bronze Sceptre 10 12 to 23 1.25 21.9 22 0 22
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
12
Icon Quartz Sceptre 15 17 to 26 1.25 26.9 25 0 35
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
20
Icon Iron Sceptre 20 21 to 32 1.25 33.1 38 0 38
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
14
Icon Ochre Sceptre 24 17 to 32 1.4 34.3 44 0 44
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
16
Icon Ritual Sceptre 28 21 to 50 1.2 42.6 51 0 51
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
16
Icon Shadow Sceptre 32 29 to 44 1.25 45.6 52 0 62
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
22
Icon Grinning Fetish 35 24 to 36 1.5 45 62 0 62
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
18
Icon Horned Sceptre 36 27 to 50 1.3 50.1 66 0 66
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
4
Icon Sekhem 38 30 to 55 1.25 53.1 67 0 67
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
18
Icon Crystal Sceptre 41 35 to 52 1.25 54.4 59 0 85
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Lead Sceptre 44 38 to 57 1.25 59.4 77 0 77
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
22
Icon Blood Sceptre 47 30 to 55 1.4 59.5 81 0 81
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
24
Icon Royal Sceptre 50 34 to 80 1.2 68.4 86 0 86
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
24
Icon Abyssal Sceptre 53 45 to 67 1.25 70 83 0 99
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Stag Sceptre 55 39 to 72 1.3 72.2 98 0 98
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
4
Icon Karui Sceptre 56 37 to 55 1.5 69 96 0 96
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
26
Icon Tyrant's Sekhem 58 43 to 80 1.25 76.9 99 0 99
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
26
Icon Opal Sceptre 60 49 to 73 1.25 76.3 95 0 131
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
40
Icon Platinum Sceptre 62 51 to 76 1.25 79.4 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Vaal Sceptre 64 37 to 70 1.4 74.9 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
32
Icon Carnal Sceptre 66 41 to 95 1.2 81.6 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
32
Icon Void Sceptre 68 50 to 76 1.25 78.8 104 0 122
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
40
Icon Sambar Sceptre 70 42 to 78 1.3 78 121 0 113
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
6

Staff

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Gnarled Branch 4 8 to 17 1.3 16.3 12 0 12
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Primitive Staff 9 9 to 28 1.25 23.1 20 0 20
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Long Staff 13 17 to 28 1.3 29.3 27 0 27
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Iron Staff 18 16 to 47 1.2 37.8 35 0 35
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Coiled Staff 23 23 to 48 1.2 42.6 43 0 43
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Royal Staff 28 23 to 70 1.15 53.5 51 0 51
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Vile Staff 33 33 to 62 1.25 59.4 59 0 59
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Crescent Staff 36 35 to 73 1.2 64.8 66 0 66
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
80
Icon Woodful Staff 37 29 to 88 1.15 67.3 65 0 65
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Quarterstaff 41 41 to 68 1.3 70.9 72 0 72
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Military Staff 45 34 to 101 1.2 81 78 0 78
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Serpentine Staff 49 46 to 95 1.2 84.6 85 0 85
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Highborn Staff 52 42 to 125 1.15 96 89 0 89
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Foul Staff 55 55 to 103 1.25 98.8 94 0 94
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Moon Staff 57 57 to 118 1.2 105 101 0 101
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
80
Icon Primordial Staff 58 47 to 141 1.15 108.1 99 0 99
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Lathi 60 62 to 103 1.3 107.3 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Ezomyte Staff 62 46 to 138 1.2 110.4 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Maelström Staff 64 57 to 119 1.2 105.6 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Imperial Staff 66 49 to 147 1.15 112.7 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Judgement Staff 68 61 to 113 1.25 108.8 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Eclipse Staff 70 60 to 125 1.2 111 117 0 117
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
100

Thrusting One Hand Sword

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Spike 3 5 to 13 1.4 12.6 0 20 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Whalebone Rapier 7 4 to 18 1.55 17.1 0 32 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Battered Foil 12 12 to 22 1.4 23.8 0 47 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Basket Rapier 17 11 to 26 1.5 27.8 0 62 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Jagged Foil 22 12 to 29 1.6 32.8 0 77 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Antique Rapier 26 12 to 46 1.3 37.7 0 89 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Elegant Foil 30 18 to 33 1.6 40.8 0 101 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Thorn Rapier 34 19 to 44 1.4 44.1 0 113 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Smallsword 36 19 to 40 1.55 45.7 0 124 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
15
Icon Wyrmbone Rapier 37 13 to 51 1.5 48 0 122 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Burnished Foil 40 25 to 46 1.4 49.7 0 131 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Estoc 43 21 to 50 1.5 53.3 0 140 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Serrated Foil 46 21 to 49 1.6 56 0 149 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Primeval Rapier 49 18 to 73 1.3 59.2 0 158 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Fancy Foil 52 28 to 51 1.6 63.2 0 167 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Apex Rapier 55 29 to 67 1.4 67.2 0 176 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Courtesan Sword 57 29 to 60 1.55 69 0 190 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
15
Icon Dragonbone Rapier 58 19 to 75 1.5 70.5 0 185 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Tempered Foil 60 35 to 65 1.4 70 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Pecoraro 62 29 to 69 1.5 73.5 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Spiraled Foil 64 27 to 64 1.6 72.8 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Vaal Rapier 66 22 to 87 1.3 70.9 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Jewelled Foil 68 32 to 60 1.6 73.6 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Harpy Rapier 70 31 to 72 1.4 72.1 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Dragoon Sword 72 32 to 66 1.5 73.5 0 220 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
20

Two Hand Axe

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Stone Axe 4 10 to 17 1.3 17.6 17 8 0
Icon Jade Chopper 9 17 to 27 1.2 26.4 31 9 0
Icon Woodsplitter 13 17 to 35 1.25 32.5 36 17 0
Icon Poleaxe 18 25 to 37 1.3 40.3 44 25 0
Icon Double Axe 23 32 to 54 1.2 51.6 62 27 0
Icon Gilded Axe 28 37 to 50 1.3 56.6 64 37 0
Icon Shadow Axe 33 42 to 62 1.25 65 80 37 0
Icon Dagger Axe 36 45 to 71 1.2 69.6 89 43 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Jasper Chopper 37 50 to 78 1.15 73.6 100 29 0
Icon Timber Axe 41 41 to 85 1.25 78.8 97 45 0
Icon Headsman Axe 45 53 to 79 1.3 85.8 99 57 0
Icon Labrys 49 63 to 105 1.2 100.8 122 53 0
Icon Noble Axe 52 65 to 88 1.3 99.5 113 65 0
Icon Abyssal Axe 55 69 to 104 1.25 108.1 128 60 0
Icon Karui Chopper 58 80 to 125 1.15 117.9 151 43 0
Icon Talon Axe 59 75 to 118 1.2 115.8 140 67 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Sundering Axe 60 62 to 128 1.25 118.8 149 76 0
Icon Ezomyte Axe 62 72 to 108 1.3 117 140 86 0
Icon Vaal Axe 64 79 to 131 1.2 126 158 76 0
Icon Despot Axe 66 76 to 103 1.3 116.4 140 86 0
Icon Void Axe 68 76 to 114 1.25 118.8 149 76 0
Icon Fleshripper 70 80 to 125 1.2 123 156 84 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50

Two Hand Mace

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Maul 3 9 to 13 1.3 14.3 20 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Tribal Maul 8 15 to 23 1.2 22.8 35 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Mallet 12 15 to 30 1.25 28.1 47 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Sledgehammer 17 21 to 32 1.3 34.5 62 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Jagged Maul 22 24 to 45 1.25 43.1 77 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Brass Maul 27 34 to 51 1.2 51 92 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Fright Maul 32 39 to 53 1.25 57.5 107 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Morning Star 34 39 to 58 1.25 60.6 118 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
4
Icon Totemic Maul 36 49 to 73 1.1 67.1 119 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Great Mallet 40 37 to 76 1.25 70.6 131 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Steelhead 44 47 to 70 1.3 76.1 143 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Spiny Maul 48 47 to 88 1.25 84.4 155 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Plated Maul 51 62 to 92 1.2 92.4 164 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Dread Maul 54 66 to 89 1.25 96.9 173 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Solar Maul 56 64 to 97 1.25 100.6 187 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
4
Icon Karui Maul 57 79 to 118 1.1 108.4 182 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Colossus Mallet 59 57 to 118 1.25 109.4 188 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Piledriver 61 67 to 100 1.3 108.6 212 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Meatgrinder 63 63 to 117 1.25 112.5 212 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Imperial Maul 65 74 to 111 1.2 111 212 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Terror Maul 67 75 to 102 1.25 110.6 212 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Coronal Maul 69 74 to 110 1.25 115 220 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
6

Two Hand Sword

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Corroded Blade 3 7 to 13 1.45 14.5 11 11 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Longsword 8 10 to 24 1.35 23 20 17 0
อัตราความแม่นยำ
60
Icon Bastard Sword 12 15 to 25 1.45 29 21 30 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Two-Handed Sword 17 19 to 34 1.35 35.8 33 33 0
อัตราความแม่นยำ
120
Icon Etched Greatsword 22 22 to 46 1.3 44.2 45 38 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Ornate Sword 27 26 to 43 1.4 48.3 45 54 0
อัตราความแม่นยำ
185
Icon Spectral Sword 32 27 to 56 1.35 56 57 57 0
อัตราความแม่นยำ +%
30
Icon Curved Blade 35 35 to 58 1.35 62.8 62 73 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
40
Icon Butcher Sword 36 29 to 68 1.3 63.1 69 58 0
อัตราความแม่นยำ
250
Icon Footman Sword 40 34 to 56 1.45 65.3 57 83 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Highland Blade 44 39 to 72 1.35 74.9 77 77 0
อัตราความแม่นยำ
305
Icon Engraved Greatsword 48 42 to 87 1.3 83.9 91 76 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Tiger Sword 51 46 to 76 1.4 85.4 80 96 0
อัตราความแม่นยำ
360
Icon Wraith Sword 54 45 to 93 1.35 93.2 93 93 0
อัตราความแม่นยำ +%
30
Icon Lithe Blade 56 54 to 89 1.35 96.5 96 113 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
40
Icon Headman's Sword 57 47 to 109 1.3 101.4 106 89 0
อัตราความแม่นยำ
400
Icon Reaver Sword 59 52 to 86 1.45 100.1 82 119 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Ezomyte Blade 61 55 to 102 1.35 106 113 113 0
อัตราความแม่นยำ
435
Icon Vaal Greatsword 63 55 to 113 1.3 109.2 122 104 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Lion Sword 65 57 to 94 1.4 105.7 104 122 0
อัตราความแม่นยำ
470
Icon Infernal Sword 67 52 to 108 1.35 108 113 113 0
อัตราความแม่นยำ +%
30
Icon Exquisite Blade 70 56 to 94 1.35 101.3 119 131 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
60

Wand

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Wand 1 4 to 8 1.4 8.4 0 0 14
ความเสียหายของเวท +%
8 to 12
Icon Goat's Horn 6 7 to 13 1.2 12 0 0 29
ความเสียหายของเวท +%
10 to 14
Icon Carved Wand 12 8 to 14 1.5 16.5 0 0 47
ความเสียหายของเวท +%
11 to 15
Icon Quartz Wand 18 12 to 22 1.3 22.1 0 0 65
ความเสียหายของเวท +%
18 to 22
Icon Spiraled Wand 24 10 to 31 1.3 26.7 0 0 83
ความเสียหายของเวท +%
15 to 19
Icon Sage Wand 30 19 to 35 1.2 32.4 0 0 119
ความเสียหายของเวท +%
17 to 21
Icon Pagan Wand 34 18 to 33 1.35 34.4 0 0 118
ความเร็วการร่าย +%
10
Icon Faun's Horn 35 22 to 40 1.2 37.2 0 0 116
ความเสียหายของเวท +%
20 to 24
Icon Engraved Wand 40 17 to 32 1.5 36.8 0 0 131
ความเสียหายของเวท +%
22 to 26
Icon Crystal Wand 45 23 to 43 1.3 42.9 0 0 146
ความเสียหายของเวท +%
29 to 33
Icon Serpent Wand 49 18 to 53 1.3 46.2 0 0 158
ความเสียหายของเวท +%
26 to 30
Icon Omen Wand 53 27 to 50 1.2 46.2 0 0 200
ความเสียหายของเวท +%
27 to 31
Icon Heathen Wand 55 26 to 48 1.35 50 0 0 184
ความเร็วการร่าย +%
10
Icon Demon's Horn 56 32 to 59 1.2 54.6 0 0 179
ความเสียหายของเวท +%
31 to 35
Icon Imbued Wand 59 24 to 44 1.5 51 0 0 188
ความเสียหายของเวท +%
33 to 37
Icon Opal Wand 62 29 to 54 1.3 54 0 0 212
ความเสียหายของเวท +%
38 to 42
Icon Tornado Wand 65 21 to 62 1.3 54 0 0 212
ความเสียหายของเวท +%
35 to 39
Icon Prophecy Wand 68 29 to 54 1.2 49.8 0 0 245
ความเสียหายของเวท +%
36 to 40
Icon Profane Wand 70 27 to 51 1.35 52.7 0 0 237
ความเร็วการร่าย +%
14