Simulacrum Splinters

ภาษาไทยบอกว่าใช้ชิ้นส่วน 100 ชิ้น แต่ที่จริงต้องใช้ 300 ชิ้น
ขุดครั้งสุดท้าย เมื่อ 18 พ.ย. 2022 02:50:40

รายงานโพสต์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม