เสื้อเกราะ

ชื่อ เลเวล Str Dex Int ค่าเกราะ อัตราการหลบหลีก โล่พลังงาน วอร์ดคุ้มภัย
ม็อดแฝง
Plate Vest 1 12 - - 19-27 - - -
Shabby Jerkin 1 - 14 - - 29-41 - -
Simple Robe 1 - - 17 - - 14-20 -
Scale Vest 1 10 10 - 27-38 27-38 - -
Chainmail Vest 1 10 - 10 27-38 - 9-13 -
Padded Vest 1 - 10 10 - 27-38 9-13 -
Chestplate 6 25 - - 68-89 - - -
Light Brigandine 8 16 16 - 48-63 48-63 - -
Chainmail Tunic 8 16 - 16 48-63 - 13-17 -
Strapped Leather 9 - 32 - - 98-127 - -
Oiled Vest 9 - 17 17 - 54-70 14-18 -
Silken Vest 11 - - 37 - - 30-38 -
Copper Plate 17 53 - - 176-221 - - -
Buckskin Tunic 17 - 53 - - 176-221 - -
Scale Doublet 17 28 28 - 97-121 97-121 - -
Ringmail Coat 17 28 - 28 97-121 - 22-28 -
Scholar's Robe 18 - - 55 - - 43-53 -
Padded Jacket 18 - 30 30 - 102-128 24-29 -
Golden Mantle 20 8 8 8 75-86 75-86 17-19 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (15-25)%
War Plate 21 63 - - 216-248 - - -
Infantry Brigandine 21 34 34 - 119-142 119-142 - -
Chainmail Doublet 21 34 - 34 119-140 - 27-31 -
Oiled Coat 22 - 35 35 - 124-146 28-33 -
Wild Leather 25 - 73 - - 255-306 - -
Silken Garb 25 - - 73 - - 56-64 -
Full Plate 28 81 - - 284-319 - - -
Full Leather 28 - 81 - - 284-327 - -
Mage's Vestment 28 - - 81 - - 62-69 -
Full Scale Armour 28 43 43 - 156-180 156-180 - -
Full Ringmail 28 43 - 43 156-180 - 34-39 -
Scarlet Raiment 28 - 43 43 - 156-180 34-39 -
Arena Plate 32 91 - - 324-389 - - -
Sun Leather 32 - 91 - - 324-382 - -
Silk Robe 32 - - 91 - - 69-80 -
Soldier's Brigandine 32 48 48 - 178-210 178-210 - -
Full Chainmail 32 48 - 48 178-199 - 38-43 -
Waxed Garb 32 - 48 48 - 178-205 38-44 -
Lordly Plate 35 99 - - 353-417 - - -
Thief's Garb 35 - 99 - - 353-396 - -
Cabalist Regalia 35 - - 99 - - 75-88 -
Field Lamellar 35 53 53 - 194-223 194-223 - -
Holy Chainmail 35 53 - 53 194-233 - 41-49 -
Bone Armour 35 - 53 53 - 194-233 41-49 -
Bronze Plate 37 104 - - 373-429 - - -
Eelskin Tunic 37 - 104 - - 373-429 - -
Sage's Robe 37 - - 104 - - 79-90 -
Wyrmscale Doublet 38 57 57 - 210-236 210-236 - -
Latticed Ringmail 39 59 - 59 216-248 - 45-52 -
Quilted Jacket 40 - 60 60 - 221-248 46-52 -
Battle Plate 41 114 - - 412-474 - - -
Frontier Leather 41 - 114 - - 412-495 - -
Silken Wrap 41 - - 114 - - 86-104 -
Hussar Brigandine 42 62 62 - 232-278 232-278 - -
Crusader Chainmail 43 64 - 64 237-266 - 50-55 -
Sleek Coat 44 - 65 65 - 243-287 51-60 -
Sun Plate 45 124 - - 451-506 - - -
Glorious Leather 45 - 124 - - 451-519 - -
Conjurer's Vestment 45 - - 124 - - 94-105 -
Full Wyrmscale 46 68 68 - 254-292 254-292 - -
Ornate Ringmail 47 69 - 69 259-298 - 54-62 -
Crimson Raiment 48 - 71 71 - 264-304 55-63 -
Colosseum Plate 49 134 - - 491-589 - - -
Coronal Leather 49 - 134 - - 491-579 - -
Spidersilk Robe 49 - - 134 - - 101-117 -
Commander's Brigandine 50 73 73 - 275-325 275-325 - -
Chain Hauberk 51 75 - 75 281-314 - 58-65 -
Lacquered Garb 52 - 76 76 - 286-329 59-68 -
Majestic Plate 53 145 - - 530-625 - - -
Cutthroat's Garb 53 - 145 - - 530-594 - -
Destroyer Regalia 53 - - 145 - - 109-129 -
Battle Lamellar 54 79 79 - 297-341 297-341 - -
Devout Chainmail 55 80 - 80 302-363 - 62-74 -
Golden Plate 56 152 - - 559-643 - - -
Sharkskin Tunic 56 - 152 - - 559-643 - -
Savant's Robe 56 - - 152 - - 115-132 -
Crypt Armour 56 - 82 82 - 308-369 63-76 -
Dragonscale Doublet 57 83 83 - 313-351 313-351 - -
Loricated Ringmail 58 84 - 84 325-374 - 66-76 -
Crusader Plate 59 160 - - 601-691 - - -
Destiny Leather 59 - 160 - - 601-721 - -
Necromancer Silks 59 - - 160 - - 123-147 -
Sentinel Jacket 59 - 86 86 - 330-370 67-76 -
Desert Brigandine 60 96 96 - 376-451 376-451 - -
Conquest Chainmail 61 96 - 96 387-445 - 79-91 -
Astral Plate 62 180 - - 711-782 - - -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-12)%
Exquisite Leather 62 - 170 - - 704-810 - -
Occultist's Vestment 62 - - 180 - - 137-151 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (3-10)%
Varnished Coat 62 - 96 96 - 387-434 79-89 -
Full Dragonscale 63 115 94 - 470-541 373-429 - -
Elegant Ringmail 64 90 - 105 377-433 - 92-105 -
Gladiator Plate 65 177 - - 738-848 - - -
Zodiac Leather 65 - 197 - - 854-982 - -
Widowsilk Robe 65 - - 187 - - 157-181 -
Blood Raiment 65 - 107 90 - 436-501 73-84 -
General's Brigandine 66 103 103 - 415-465 415-465 - -
Saint's Hauberk 67 109 - 94 443-496 - 76-85 -
Glorious Plate 68 191 - - 776-892 - - -
Assassin's Garb 68 - 183 - - 737-811 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Vaal Regalia 68 - - 194 - - 171-197 -
Sadist Garb 68 - 103 109 - 427-491 93-107 -
Triumphant Lamellar 69 95 116 - 380-437 477-549 - -
Saintly Chainmail 70 99 - 115 401-461 - 96-110 -
Grasping Mail 70 60 60 60 217-250 217-250 44-51 -
Carnal Armour 71 - 88 122 - 353-388 103-113 -
มานาสูงสุด (20-25)
Sacrificial Garb 72 66 66 66 329-378 329-378 67-77 -
เลเวลของ หินสกิลวาล์ ทุกเม็ด +1

รองเท้า

ชื่อ เลเวล Str Dex Int ค่าเกราะ อัตราการหลบหลีก โล่พลังงาน วอร์ดคุ้มภัย
ม็อดแฝง
Iron Greaves 1 8 - - 6-9 - - -
Rawhide Boots 1 - 11 - - 13-18 - -
Wool Shoes 1 - - 11 - - 5-7 -
Chain Boots 5 8 - 8 11-15 - 3-5 -
Leatherscale Boots 6 9 9 - 12-17 12-17 - -
Wrapped Boots 6 - 9 9 - 12-17 4-5 -
Steel Greaves 9 21 - - 32-42 - - -
Velvet Slippers 9 - - 21 - - 8-11 -
Goathide Boots 12 - 26 - - 42-54 - -
Golden Caligae 12 - - - - - - -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-16)%
Ringmail Boots 13 15 - 15 25-32 - 6-8 -
Strapped Boots 16 - 18 18 - 30-39 7-9 -
Ironscale Boots 18 19 19 - 34-44 34-44 - -
Basemetal Treads 20 39 - - 68-78 - - -
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะที่บล็อค
Cloudwhisper Boots 20 - 39 - - 68-78 - -
เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
Duskwalk Slippers 20 - - 39 - - 15-18 -
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30-40)%
Deerskin Boots 22 - 42 - - 74-92 - -
Silk Slippers 22 - - 42 - - 17-21 -
Plated Greaves 23 44 - - 77-96 - - -
Runic Greaves 24 20 20 20 - - - 24-28
Clasped Boots 27 - 27 27 - 50-57 11-12 -
Mesh Boots 28 28 - 28 51-64 - 11-14 -
Bronzescale Boots 30 30 30 - 55-63 55-63 - -
Scholar Boots 32 - - 59 - - 23-25 -
Reinforced Greaves 33 61 - - 109-120 - - -
Nubuck Boots 34 - 62 - - 113-126 - -
Shackled Boots 34 - 34 34 - 62-71 13-15 -
Steelscale Boots 36 35 35 - 65-75 65-75 - -
Riveted Boots 36 35 - 35 65-71 - 14-15 -
Antique Greaves 37 67 - - 122-144 - - -
Satin Slippers 38 - - 69 - - 26-30 -
Eelskin Boots 39 - 70 - - 129-148 - -
Zealot Boots 40 39 - 39 73-87 - 15-18 -
Trapper Boots 41 - 40 40 - 74-85 16-18 -
Serpentscale Boots 42 40 40 - 76-90 76-90 - -
Sharkskin Boots 44 - 79 - - 145-171 - -
Samite Slippers 44 - - 79 - - 30-35 -
Ancient Greaves 46 82 - - 151-174 - - -
Ambush Boots 47 - 45 45 - 85-95 18-20 -
Runic Sollerets 48 37 37 37 - - - 62-71
Soldier Boots 49 47 - 47 88-99 - 18-20 -
Darksteel Treads 50 89 - - 164-189 - - -
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะที่บล็อค
Windbreak Boots 50 - 89 - - 164-189 - -
เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
Nightwind Slippers 50 - - 89 - - 34-39 -
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30-40)%
Wyrmscale Boots 51 48 48 - 92-103 92-103 - -
Conjurer Boots 53 - - 94 - - 36-42 -
Goliath Greaves 54 95 - - 177-209 - - -
Shagreen Boots 55 - 97 - - 180-216 - -
Carnal Boots 55 - 52 52 - 99-117 20-24 -
Legion Boots 58 54 - 54 104-120 - 21-25 -
Hydrascale Boots 59 56 56 - 106-122 106-122 - -
Arcanist Slippers 61 - - 119 - - 47-55 -
Vaal Greaves 62 117 - - 220-253 - - -
Stealth Boots 62 - 117 - - 220-253 - -
Assassin's Boots 63 - 62 62 - 121-139 25-28 -
Crusader Boots 64 62 - 62 121-139 - 25-28 -
Dragonscale Boots 65 62 62 - 121-139 121-139 - -
Sorcerer Boots 67 - - 123 - - 51-59 -
Titan Greaves 68 120 - - 241-278 - - -
Slink Boots 69 - 120 - - 246-283 - -
Murder Boots 69 - 82 42 - 185-213 18-21 -
Runic Sabatons 69 46 46 46 - - - 102-117
Two-Toned Boots 70 - 62 62 - 126-145 26-30 -
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า (8-12)%
Fugitive Boots 70 - 56 76 - 112-129 32-37 -
ค่าต้านทาน เคออส (13-17)%
Brimstone Treads 80 124 - - 236-271 - - -
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะที่บล็อค
Stormrider Boots 80 - 124 - - 236-271 - -
เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
Dreamquest Slippers 80 - - 124 - - 50-57 -
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30-40)%

ถุงมือ

ชื่อ เลเวล Str Dex Int ค่าเกราะ อัตราการหลบหลีก โล่พลังงาน วอร์ดคุ้มภัย
ม็อดแฝง
Iron Gauntlets 1 6 - - 6-9 - - -
Rawhide Gloves 1 - 9 - - 13-18 - -
Wool Gloves 1 - - 9 - - 5-7 -
Fishscale Gauntlets 1 5 5 - 9-12 9-12 - -
Wrapped Mitts 5 - 6 6 - 11-15 3-5 -
Chain Gloves 7 8 - 8 14-20 - 4-6 -
Goathide Gloves 9 - 17 - - 32-42 - -
Taxing Gauntlets 10 18 - - 35-41 - - -
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25-30)%
สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Gauche Gloves 10 - 18 - - 35-41 - -
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40-50)%
Leyline Gloves 10 - - 18 - - 9-10 -
ลดมานาสูงสุด 30%
เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25-30)%
Plated Gauntlets 11 20 - - 39-50 - - -
Velvet Gloves 12 - - 21 - - 10-13 -
Golden Bracers 12 - - - - - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Ironscale Gauntlets 15 14 14 - 28-37 28-37 - -
Strapped Mitts 16 - 14 14 - 30-39 7-9 -
Ringmail Gloves 19 16 - 16 35-46 - 8-10 -
Deerskin Gloves 21 - 33 - - 71-88 - -
Bronze Gauntlets 23 36 - - 77-96 - - -
Runic Gloves 24 16 16 16 - - - 24-28
Silk Gloves 25 - - 39 - - 18-23 -
Bronzescale Gauntlets 27 22 22 - 50-62 50-62 - -
Clasped Mitts 31 - 25 25 - 57-65 12-14 -
Mesh Gloves 32 26 - 26 58-67 - 12-14 -
Nubuck Gloves 33 - 50 - - 109-122 - -
Steel Gauntlets 35 52 - - 116-127 - - -
Embroidered Gloves 36 - - 54 - - 25-28 -
Steelscale Gauntlets 36 29 29 - 65-75 65-75 - -
Trapper Mitts 36 - 29 29 - 65-77 14-16 -
Riveted Gloves 37 29 - 29 67-77 - 14-16 -
Eelskin Gloves 38 - 56 - - 125-148 - -
Antique Gauntlets 39 58 - - 129-154 - - -
Gruelling Gauntlets 40 59 - - 132-152 - - -
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30-40)%
สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Southswing Gloves 40 - 59 - - 132-152 - -
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40-50)%
Aetherwind Gloves 40 - - 59 - - 28-32 -
ลดมานาสูงสุด 30%
เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25-30)%
Satin Gloves 41 - - 60 - - 28-33 -
Serpentscale Gauntlets 43 34 34 - 78-87 78-87 - -
Zealot Gloves 43 34 - 34 78-92 - 16-19 -
Sharkskin Gloves 45 - 66 - - 148-163 - -
Ambush Mitts 45 - 35 35 - 81-91 17-19 -
Ancient Gauntlets 47 68 - - 154-173 - - -
Samite Gloves 47 - - 68 - - 32-37 -
Runic Gages 48 31 31 31 - - - 62-71
Wyrmscale Gauntlets 49 38 38 - 88-104 88-104 - -
Carnal Mitts 50 - 39 39 - 90-101 19-21 -
Soldier Gloves 51 40 - 40 92-103 - 19-21 -
Goliath Gauntlets 53 77 - - 174-200 - - -
Shagreen Gloves 54 - 78 - - 177-212 - -
Conjurer Gloves 55 - - 79 - - 37-44 -
Legion Gloves 57 44 - 44 103-121 - 21-25 -
Assassin's Mitts 58 - 45 45 - 104-123 21-25 -
Hydrascale Gauntlets 59 45 45 - 106-122 106-122 - -
Arcanist Gloves 60 - - 95 - - 45-52 -
Stealth Gloves 62 - 97 - - 231-265 - -
Vaal Gauntlets 63 100 - - 232-266 - - -
Crusader Gloves 66 51 - 51 121-139 - 25-28 -
Dragonscale Gauntlets 67 51 51 - 121-139 121-139 - -
Murder Mitts 67 - 51 51 - 121-139 25-28 -
Titan Gauntlets 69 98 - - 242-278 - - -
Sorcerer Gloves 69 - - 97 - - 49-57 -
Runic Gauntlets 69 38 38 38 - - - 102-117
Debilitation Gauntlets 70 101 - - 236-271 - - -
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (40-50)%
สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Slink Gloves 70 - 95 - - 242-278 - -
Sinistral Gloves 70 - 101 - - 236-271 - -
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40-50)%
Nexus Gloves 70 - - 101 - - 47-54 -
ลดมานาสูงสุด 30%
เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25-30)%
Spiked Gloves 70 95 - - 220-253 - - -
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16-20)%
Gripped Gloves 70 - 95 - - 220-253 - -
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (14-18)%
Fingerless Silk Gloves 70 - - 95 - - 45-52 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (12-16)%
Apothecary's Gloves 70 46 - 59 108-124 - 29-33 -
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (14-18)%

หมวก

ชื่อ เลเวล Str Dex Int ค่าเกราะ อัตราการหลบหลีก โล่พลังงาน วอร์ดคุ้มภัย
ม็อดแฝง
Iron Hat 1 9 - - 9-13 - - -
Leather Cap 1 - 13 - - 19-27 - -
Vine Circlet 1 - - 13 - - 7-10 -
Battered Helm 1 8 8 - 13-18 13-18 - -
Scare Mask 1 - 8 8 - 13-18 4-6 -
Rusted Coif 5 9 - 9 16-22 - 5-7 -
Cone Helmet 7 21 - - 38-50 - - -
Iron Circlet 8 - - 23 - - 12-15 -
Tricorne 10 - 27 - - 53-69 - -
Plague Mask 10 - 14 14 - 29-38 7-10 -
Soldier Helmet 12 16 - 16 34-45 - 8-11 -
Golden Wreath 12 - - - - - - -
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (16-24)
Golden Visage 12 - - - - - - -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-16)%
Sallet 13 18 18 - 37-48 37-48 - -
Sorrow Mask 15 20 20 - 42-49 42-49 - -
คุณติดสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด (2-3) ระดับ
Imp Crown 15 20 - 20 42-49 - 10-12 -
สกิลที่ใส่ สร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Gale Crown 15 - 20 20 - 42-49 10-12 -
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (5-6)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Torture Cage 17 - - 40 - - 20-25 -
Iron Mask 17 - 21 21 - 48-60 11-14 -
Barbute Helmet 18 42 - - 92-115 - - -
Leather Hood 20 - 46 - - 101-127 - -
Great Helmet 22 27 - 27 61-76 - 14-17 -
Visored Sallet 23 28 28 - 64-80 64-80 - -
Runic Helm 25 30 30 30 - - - 41-47
Close Helmet 26 58 - - 130-150 - - -
Tribal Circlet 26 - - 58 - - 28-33 -
Festival Mask 28 - 33 33 - 77-88 17-19 -
Wolf Pelt 30 - 66 - - 150-172 - -
Crusader Helmet 31 36 - 36 85-95 - 18-20 -
Gilded Sallet 33 38 38 - 90-97 90-97 - -
Bone Circlet 34 - - 73 - - 36-40 -
Gladiator Helmet 35 75 - - 174-195 - - -
Golden Mask 35 - 40 40 - 96-103 20-22 -
Secutor Helm 36 42 42 - 98-116 98-116 - -
Aventail Helmet 37 42 - 42 101-119 - 21-25 -
Raven Mask 38 - 44 44 - 104-119 22-25 -
Lunaris Circlet 39 - - 83 - - 41-48 -
Reaver Helmet 40 85 - - 198-233 - - -
Hunter Hood 41 - 87 - - 203-227 - -
Fencer Helm 43 49 49 - 117-134 117-134 - -
Zealot Helmet 44 50 - 50 119-137 - 25-29 -
Atonement Mask 45 51 51 - 122-140 122-140 - -
คุณติดสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด (2-3) ระดับ
Demon Crown 45 51 - 51 122-140 - 25-29 -
สกิลที่ใส่ สร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Callous Mask 45 - 51 51 - 122-137 25-28 -
Winter Crown 45 - 51 51 - 122-140 25-29 -
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (28-35)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Noble Tricorne 47 - 99 - - 232-266 - -
Siege Helmet 48 101 - - 237-272 - - -
Steel Circlet 48 - - 101 - - 49-55 -
Runic Crest 49 55 55 55 - - - 97-112
Lacquered Helmet 51 57 57 - 138-155 138-155 - -
Regicide Mask 52 - 58 58 - 141-158 29-32 -
Great Crown 53 59 - 59 143-161 - 29-33 -
Necromancer Circlet 54 - - 112 - - 55-64 -
Samnite Helmet 55 114 - - 276-325 - - -
Ursine Pelt 55 - 114 - - 276-325 - -
Harlequin Mask 57 - 64 64 - 157-185 32-38 -
Fluted Bascinet 58 64 64 - 160-189 160-189 - -
Magistrate Crown 58 64 - 64 160-189 - 33-39 -
Solaris Circlet 59 - - 122 - - 60-68 -
Ezomyte Burgonet 60 138 - - 346-381 - - -
Silken Hood 60 - 138 - - 346-381 - -
Vaal Mask 62 - 79 72 - 207-239 37-43 -
Pig-Faced Bascinet 63 85 62 - 229-263 159-183 - -
Prophet Crown 63 85 - 62 224-258 - 32-37 -
Sinner Tricorne 64 - 138 - - 369-425 - -
Royal Burgonet 65 148 - - 377-434 - - -
Mind Cage 65 - - 138 - - 73-84 -
Nightmare Bascinet 67 62 85 - 162-187 233-268 - -
Deicide Mask 67 - 73 88 - 190-219 47-54 -
Praetor Crown 68 62 - 91 161-185 - 51-58 -
Runic Crown 68 66 66 66 - - - 164-189
Eternal Burgonet 69 138 - - 373-429 - - -
Hubris Circlet 69 - - 154 - - 80-92 -
Lion Pelt 70 - 150 - - 380-437 - -
Bone Helmet 73 76 - 76 197-227 - 40-46 -
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15-20)%
Penitent Mask 75 79 79 - 185-212 185-212 - -
คุณติดสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด (2-3) ระดับ
Archdemon Crown 75 79 - 79 185-212 - 38-43 -
สกิลที่ใส่ สร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Blizzard Crown 75 - 79 79 - 185-212 38-43 -
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (75-85) ถึง (115-128)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%

โล่

ชื่อ เลเวล Str Dex Int ค่าเกราะ อัตราการหลบหลีก โล่พลังงาน วอร์ดคุ้มภัย
ม็อดแฝง
Splintered Tower Shield 1 11 - - 9-12 - - -
Goathide Buckler 1 - 13 - - 14-20 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Twig Spirit Shield 1 - - 15 - - 6-8 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (10-15)%
Corroded Tower Shield 5 20 - - 36-47 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Rotted Round Shield 5 11 11 - 13-18 13-18 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 60%
Spiked Bundle 5 - 11 11 - 13-18 4-6 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Plank Kite Shield 7 13 - 13 18-25 - 5-7 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Pine Buckler 8 - 26 - - 51-66 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Yew Spirit Shield 9 - - 29 - - 11-14 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Rawhide Tower Shield 11 33 - - 53-66 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Fir Round Shield 12 19 19 - 29-37 29-37 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 180%
Driftwood Spiked Shield 12 - 19 19 - 46-60 11-15 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Linden Kite Shield 13 20 - 20 43-56 - 11-14 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Bone Spirit Shield 15 - - 42 - - 15-19 -
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5-10)%
Golden Flame 15 - - - - - - -
ค่าต้านทาน เคออส (11-19)%
Painted Buckler 16 - 44 - - 123-154 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Cedar Tower Shield 17 47 - - 94-113 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Studded Round Shield 20 29 29 - 46-58 46-58 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 60%
Reinforced Kite Shield 20 29 - 29 65-81 - 15-18 -
Alloyed Spiked Shield 20 - 29 29 - 56-70 13-16 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Hammered Buckler 23 - 60 - - 116-139 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Tarnished Spirit Shield 23 - - 60 - - 21-25 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Copper Tower Shield 24 62 - - 151-173 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Scarlet Round Shield 27 37 37 - 87-100 87-100 - -
Layered Kite Shield 27 37 - 37 62-73 - 13-16 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Burnished Spiked Shield 27 - 37 37 - 62-73 13-16 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
Jingling Spirit Shield 28 - - 71 - - 25-29 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (10-15)%
War Buckler 29 - 74 - - 169-194 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 9%
Reinforced Tower Shield 30 76 - - 237-260 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Exothermic Tower Shield 30 76 - - 87-100 - - -
สร้างสถานะ แผดเผา ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Endothermic Buckler 30 - 76 - - 75-86 - -
สร้างสถานะ เปราะ ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Exhausting Spirit Shield 30 - - 76 - - 16-19 -
สร้างสถานะ อ่อนแรง ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Brass Spirit Shield 33 - - 83 - - 35-40 -
Splendid Round Shield 33 44 44 - 75-86 75-86 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 120%
Ornate Spiked Shield 33 - 44 44 - 120-135 26-29 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
Gilded Buckler 34 - 85 - - 225-259 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Ceremonial Kite Shield 34 46 - 46 77-89 - 16-19 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Painted Tower Shield 35 87 - - 188-216 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Walnut Spirit Shield 37 - - 92 - - 32-38 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Oak Buckler 38 - 94 - - 220-259 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Buckskin Tower Shield 39 96 - - 177-209 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Maple Round Shield 39 52 52 - 88-99 88-99 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 180%
Redwood Spiked Shield 39 - 52 52 - 142-163 30-34 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Etched Kite Shield 40 53 - 53 127-142 - 27-30 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Ivory Spirit Shield 41 - - 101 - - 35-40 -
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5-10)%
Enameled Buckler 42 - 103 - - 311-349 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Mahogany Tower Shield 43 105 - - 230-265 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Ancient Spirit Shield 45 - - 110 - - 38-45 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Spiked Round Shield 45 59 59 - 102-120 102-120 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 60%
Compound Spiked Shield 45 - 59 59 - 122-144 25-30 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Corrugated Buckler 46 - 112 - - 227-272 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Steel Kite Shield 46 60 - 60 146-167 - 30-35 -
Bronze Tower Shield 47 114 - - 290-324 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Chiming Spirit Shield 49 - - 119 - - 42-48 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (10-15)%
Crimson Round Shield 49 64 64 - 155-178 155-178 - -
Polished Spiked Shield 49 - 64 64 - 111-131 23-27 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
Magmatic Tower Shield 50 121 - - 144-165 - - -
สร้างสถานะ แผดเผา ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Battle Buckler 50 - 121 - - 287-330 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 9%
Polar Buckler 50 - 121 - - 123-142 - -
สร้างสถานะ เปราะ ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Subsuming Spirit Shield 50 - - 121 - - 25-29 -
สร้างสถานะ อ่อนแรง ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Laminated Kite Shield 50 65 - 65 113-133 - 23-27 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Girded Tower Shield 51 123 - - 397-437 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Thorium Spirit Shield 53 - - 128 - - 54-62 -
Golden Buckler 54 - 130 - - 354-407 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Baroque Round Shield 54 70 70 - 122-140 122-140 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 120%
Sovereign Spiked Shield 54 - 70 70 - 195-218 40-45 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
Crested Tower Shield 55 132 - - 293-337 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Angelic Kite Shield 55 71 - 71 124-142 - 25-29 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Lacewood Spirit Shield 56 - - 134 - - 47-55 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Ironwood Buckler 57 - 137 - - 327-385 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Shagreen Tower Shield 58 139 - - 261-308 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Teak Round Shield 58 74 74 - 131-146 131-146 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 180%
Alder Spiked Shield 58 - 74 74 - 209-240 43-49 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Fossilised Spirit Shield 59 - - 141 - - 49-55 -
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5-10)%
Branded Kite Shield 59 76 - 76 186-208 - 38-43 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Lacquered Buckler 60 - 154 - - 477-549 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Ebony Tower Shield 61 159 - - 357-411 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Vaal Spirit Shield 62 - - 159 - - 56-64 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (5-10)%
Spiny Round Shield 62 85 85 - 154-177 154-177 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 60%
Champion Kite Shield 62 85 - 85 215-247 - 44-50 -
Ezomyte Spiked Shield 62 - 85 85 - 181-209 37-43 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
Vaal Buckler 63 - 159 - - 330-379 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
Ezomyte Tower Shield 64 159 - - 412-474 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Harmonic Spirit Shield 65 - - 159 - - 58-66 -
เพิ่มความเสียหาย เวท (10-15)%
Mosaic Kite Shield 65 85 - 85 147-169 - 30-34 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Crusader Buckler 66 - 159 - - 385-442 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 9%
Cardinal Round Shield 66 85 85 - 209-240 209-240 - -
Mirrored Spiked Shield 66 - 85 85 - 151-174 31-35 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
Colossal Tower Shield 67 159 - - 522-601 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Titanium Spirit Shield 68 - - 159 - - 67-77 -
Archon Kite Shield 68 85 - 85 156-179 - 32-37 -
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Imperial Buckler 69 - 159 - - 440-506 - -
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Pinnacle Tower Shield 70 159 - - 467-537 - - -
พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Heat-attuned Tower Shield 70 159 - - 220-253 - - -
สร้างสถานะ แผดเผา ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Cold-attuned Buckler 70 - 159 - - 206-237 - -
สร้างสถานะ เปราะ ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Transfer-attuned Spirit Shield 70 - - 159 - - 39-45 -
สร้างสถานะ อ่อนแรง ต่อศัตรู เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของมัน
Elegant Round Shield 70 85 85 - 148-170 148-170 - -
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 120%
Supreme Spiked Shield 70 - 85 85 - 242-278 49-57 -
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%