Armour

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Lacquered 1 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 3 to 10
Lacquered 1 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 36 to 60
Studded 18 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 11 to 35
Ribbed 30 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 36 to 60
Fortified 40 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 61 to 100
Fortified 44 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 61 to 138
Plated 57 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 139 to 322
Essences 58 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 80 to 120
Carapaced 71 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 323 to 400
Essences 74 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 121 to 200
Carapaced 75 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 101 to 180
Essences 82 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 201 to 300
Essences 82 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 420 to 480
Encased 83 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 401 to 460
Enveloped 86 ป้องกันกายภาพตั้งต้น 461 to 540
Lacquered 1 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 3 to 10
Supple 1 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
3 to 7
3 to 7
Studded 18 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 11 to 35
Pliant 18 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
9 to 25
9 to 25
Studded (Master Crafted) 20 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 25 to 50
Studded (Master Crafted) 20 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 23 to 48
Upgraded (Master Crafted) 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 40 to 50
Ribbed 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 36 to 60
Plated (Master Crafted) 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 160 to 230
Ribbed (Master Crafted) 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 49 to 80
Flexible 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
27 to 45
27 to 45
Ribbed (Master Crafted) 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 51 to 80
Fortified 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 61 to 138
Durable 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
46 to 103
46 to 103
Upgraded (Master Crafted) 50 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 60 to 80
Essences 58 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 50 to 90
Essences 58 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 30 to 45
Plated 59 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 139 to 322
Upgraded (Master Crafted) 68 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 180 to 250
Sturdy 69 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
105 to 241
105 to 241
Resilient 73 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
243 to 300
243 to 300
Carapaced 73 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 323 to 400
Essences 74 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 46 to 60
Essences 74 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 91 to 138
Essences 82 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 61 to 75
Essences 82 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 401 to 440
Essences 82 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี 139 to 180
Reinforced 3 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 15 to 26
Layered 17 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 27 to 42
Layered (Master Crafted) 20 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 38 to 55
Lobstered 29 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 43 to 55
Lobstered (Master Crafted) 30 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 56 to 74
Upgraded (Master Crafted) 40 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 34 to 45
Buttressed 42 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 56 to 67
Upgraded (Master Crafted) 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 45 to 55
Thickened 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 68 to 79
Girded 72 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 56 to 74
Impregnable 84 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 92 to 100
Impenetrable 86 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 101 to 110
Reinforced 2 ป้องกันกายภาพ +% 2 to 4
Layered 18 ป้องกันกายภาพ +% 5 to 7
Lobstered 30 ป้องกันกายภาพ +% 8 to 10
Buttressed 42 ป้องกันกายภาพ +% 11 to 13
Reinforcing (Master Crafted) 50 ป้องกันกายภาพ +% 5 to 20
Thickened 56 ป้องกันกายภาพ +% 14 to 16
Warlord's 68 ป้องกันกายภาพ +% 7 to 9
Girded 70 ป้องกันกายภาพ +% 17 to 19
Impregnable 77 ป้องกันกายภาพ +% 20 to 22
Warlord's 78 ป้องกันกายภาพ +% 10 to 12
Essences 82 ป้องกันกายภาพ +% 23 to 24
Warlord's 82 ป้องกันกายภาพ +% 13 to 15

Armour and Block Chance

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Reliable 45 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
โอกาสในการ Block เพิ่มเติม %
25 to 30
2
Unfailing 78 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
โอกาสในการ Block เพิ่มเติม %
31 to 36
3

Armour and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Oyster's 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด
14 to 20
18 to 23
Urchin's 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด
21 to 42
24 to 28
Nautilus's 62 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด
43 to 95
29 to 33
Crocodile's 78 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด
96 to 120
34 to 38
Chosen (Master Crafted) 1 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 72 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 72 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 75 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19
Chosen (Master Crafted) 81 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16

Armour and Stun Recovery

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Beetle's 1 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Crab's 17 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Armadillo's 29 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Rhino's 42 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Elephant's 60 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Mammoth's 78 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17

Armour, Energy Shield and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Chosen (Master Crafted) 1 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 75 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16
Coelacanth's 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
8 to 10
3 to 5
18 to 23
Swordfish's 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
11 to 21
6 to 8
24 to 28
Shark's 62 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
22 to 48
9 to 12
29 to 33
Whale's 78 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
49 to 60
13 to 15
34 to 38

Armour, Energy Shield, Evasion, and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Chosen (Master Crafted) 1 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 75 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19

Armour, Evasion Rating and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Chosen (Master Crafted) 1 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 72 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 75 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 +% เกราะและการหลบหลีก
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19
Rhoa's 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
8 to 10
8 to 10
18 to 23
Rhex's 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
11 to 21
11 to 21
24 to 28
Chimeral's 62 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
22 to 48
22 to 48
29 to 33
Bull's 78 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
49 to 60
49 to 60
34 to 38

Bow and One Handed Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Frosted 2 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
3 to 4
Chilled 12 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 9
14 to 16
Icy 19 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 14
22 to 25
Icy (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 11
16 to 19
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 12
19 to 23
Icy (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 11
16 to 19
Frigid 27 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 20
30 to 35
Frigid (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 16
23 to 28
Frigid (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 16
23 to 28
Freezing 34 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
19 to 25
38 to 44
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
22 to 27
42 to 49
Frozen 43 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
23 to 32
48 to 55
Glaciated 52 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
29 to 38
57 to 67
Polar 63 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
37 to 51
76 to 88
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
35 to 41
63 to 73
Entombing 75 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
53 to 72
107 to 124
Crystalising 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
77 to 101
152 to 174
Essences 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
70 to 91
138 to 158
Heated 1 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
3 to 4
Smouldering 11 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 10
15 to 18
Smoking 18 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 16
24 to 28
Smoking (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 23
Smoking (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 23
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 12
19 to 23
Burning 26 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
17 to 22
33 to 39
Burning (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 19
29 to 34
Burning (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 19
29 to 34
Flaming 33 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
21 to 28
42 to 49
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
22 to 27
42 to 49
Scorching 42 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
26 to 35
53 to 61
Incinerating 51 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
32 to 42
63 to 74
Blasting 62 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
42 to 56
85 to 98
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
35 to 41
63 to 73
Cremating 74 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
59 to 79
118 to 138
Carbonising 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
82 to 112
167 to 194
Essences 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
75 to 101
151 to 176
Humming 3 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1
5 to 6
Buzzing 13 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2
25 to 29
Snapping 19 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
40 to 45
Snapping (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 3
34 to 36
Snapping (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 3
34 to 36
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 3
27 to 37
Crackling (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
50 to 52
Crackling (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
50 to 52
Crackling 31 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 5
55 to 63
Sparking 34 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 6
70 to 79
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
60 to 80
Arcing 42 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 8
89 to 99
Shocking 51 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 9
105 to 120
Discharging 63 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
4 to 12
142 to 158
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
100 to 113
Electrocuting 74 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 17
198 to 224
Essences 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 22
252 to 286
Vapourising 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 24
278 to 315

Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Upgraded (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
14 to 18
Corrupting (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 11
18 to 23
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 15
23 to 27
Frosted 2 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
1
2
Chilled 13 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 4
7 to 8
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
14 to 18
Freezing (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 12
17 to 22
Icy 21 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 7
10 to 12
Frigid 29 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 9
13 to 16
Freezing 36 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 11
16 to 19
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 15
23 to 27
Essences 42 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 7
11 to 14
Frozen 45 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 24
Glaciated 53 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 16
24 to 28
Essences 58 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
12 to 15
Polar 65 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
14 to 19
29 to 34
Essences 74 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 9
13 to 16
Entombing 77 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
17 to 22
34 to 40
Essences 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 10
14 to 17
Essences 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
20 to 24
38 to 44
Heated 1 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
1
2
Smouldering 12 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
7 to 8
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 11
16 to 20
Flaming (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 26
Smoking 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 7
11 to 13
Burning 28 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 10
15 to 18
Flaming 35 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 12
19 to 22
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 17
26 to 30
Essences 42 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 7
11 to 14
Scorching 44 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 15
23 to 27
Incinerating 52 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
13 to 18
27 to 31
Essences 58 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
13 to 17
Blasting 64 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
16 to 22
32 to 38
Essences 74 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 10
16 to 18
Cremating 76 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
19 to 25
39 to 45
Essences 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 11
17 to 21
Essences 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
23 to 27
43 to 48
Humming 3 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1
5
Buzzing 13 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1
14 to 15
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
32 to 36
Sparking (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
36 to 39
Snapping 22 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
22 to 23
Essences 26 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
21 to 22
Crackling 28 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
27 to 28
Sparking 35 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 3
33 to 34
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 5
41 to 48
Essences 42 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
23 to 24
Arcing 44 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 4
40 to 43
Shocking 52 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 5
47 to 50
Essences 58 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
25 to 26
Discharging 64 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 6
57 to 61
Essences 74 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 2
27 to 28
Electrocuting 76 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 7
68 to 72
Essences 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
4 to 8
71 to 76
Essences 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
1 to 3
29 to 30
Glinting 5 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
1
2
Burnished 13 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 3
4 to 5
Polished 19 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 4
6 to 7
Glinting (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 4
6 to 7
Polished (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
7 to 9
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
6 to 8
Honed 28 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
4 to 6
9 to 10
Gleaming 35 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 7
11 to 12
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 7
8 to 10
Essences 42 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
7 to 8
Annealed 44 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 9
13 to 15
Razor-sharp 52 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 10
15 to 18
Essences 58 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
12 to 13
Essences 58 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
4 to 5
8 to 9
Tempered 64 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 12
19 to 22
Essences 74 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 9
13 to 15
Essences 74 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
5 to 6
9 to 10
Flaring 76 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 15
22 to 26
Essences 82 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 11
16 to 17
Essences 82 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 7
10 to 11
Essences 82 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
16 to 18
27 to 30
Malicious 83 ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
47 to 72
98 to 123
Malicious 83 ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
81 to 125
171 to 215
Glinting 2 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
1
2 to 3
Burnished 13 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
4 to 5
8 to 9
Polished (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 9
14 to 17
Polished (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 9
13 to 16
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
13 to 15
Polished (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 25
Polished 21 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
13 to 15
Honed 29 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 11
16 to 19
Honed (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
17 to 20
Honed (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
14 to 18
26 to 31
Honed (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 14
18 to 22
Gleaming 36 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 13
20 to 24
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
7 to 11
16 to 19
Annealed 46 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
13 to 17
26 to 30
Razor-sharp 54 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
14 to 19
29 to 35
Tempered 65 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
17 to 24
36 to 41
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
13 to 17
26 to 30
Flaring 77 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
20 to 27
41 to 49

Damage Scaling

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Heavy 1 ความเสียหายทางกายภาพ +% 40 to 49
Serrated 11 ความเสียหายทางกายภาพ +% 50 to 64
Wicked (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพ +% 40 to 59
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพ +% 40 to 59
Wicked (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพ +% 40 to 59
Wicked 23 ความเสียหายทางกายภาพ +% 65 to 84
Vicious (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพ +% 60 to 79
Vicious (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพ +% 60 to 79
Vicious 35 ความเสียหายทางกายภาพ +% 85 to 109
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายทางกายภาพ +% 60 to 79
Bloodthirsty 46 ความเสียหายทางกายภาพ +% 110 to 134
Upgraded (Master Crafted) 60 ความเสียหายทางกายภาพ +% 80 to 99
Cruel 60 ความเสียหายทางกายภาพ +% 135 to 154
Tyrannical 73 ความเสียหายทางกายภาพ +% 155 to 169
Upgraded (Master Crafted) 80 ความเสียหายทางกายภาพ +% 100 to 129
Merciless 83 ความเสียหายทางกายภาพ +% 170 to 179
Subterranean 1 ความเสียหายทางกายภาพ +% 20 to 30
Heavy 4 ความเสียหายทางกายภาพ +% 8 to 12
Serrated 15 ความเสียหายทางกายภาพ +% 13 to 17
Wicked 30 ความเสียหายทางกายภาพ +% 18 to 22
Cruel 60 ความเสียหายทางกายภาพ +% 23 to 28
Eldritch 68 ความเสียหายทางกายภาพ +% 16 to 20
Eldritch 75 ความเสียหายทางกายภาพ +% 21 to 25
Eldritch 80 ความเสียหายทางกายภาพ +% 26 to 30
Merciless 81 ความเสียหายทางกายภาพ +% 29 to 33

Damage Scaling and Accuracy

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Squire's 1 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
15 to 19
16 to 20
Journeyman's 11 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
20 to 24
21 to 46
Journeyman's (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
30 to 39
15 to 40
Journeyman's (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
30 to 39
15 to 40
Reaver's 23 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
25 to 34
47 to 72
Reaver's (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
40 to 49
41 to 55
Reaver's (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
40 to 49
41 to 55
Mercenary's 35 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
35 to 44
73 to 97
Champion's 46 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
45 to 54
98 to 123
Conqueror's 60 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
55 to 64
124 to 149
Emperor's 73 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
65 to 74
150 to 174
Dictator's 83 ความเสียหายทางกายภาพ +%
อัตราความแม่นยำ
75 to 79
175 to 200

Elemental Damage Scaling

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Subterranean 1 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 20 to 30
Redeemer's 68 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 16 to 20
Redeemer's 75 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 21 to 25
Redeemer's 80 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 26 to 30
Subterranean 1 ความเสียหายจากไฟ +% 20 to 30
Warlord's 68 ความเสียหายจากไฟ +% 16 to 20
Warlord's 75 ความเสียหายจากไฟ +% 21 to 25
Warlord's 80 ความเสียหายจากไฟ +% 26 to 30
Subterranean 1 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 20 to 30
Crusader's 68 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 16 to 20
Crusader's 75 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 21 to 25
Crusader's 80 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 26 to 30

Energy Shield

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Shining 1 โล่พลังงาน 21 to 25
Shining 3 โล่พลังงาน 1 to 3
Glimmering 11 โล่พลังงาน 4 to 8
Glowing (Master Crafted) 15 โล่พลังงาน 14 to 16
Glowing (Master Crafted) 15 โล่พลังงาน 14 to 16
Glittering 17 โล่พลังงาน 9 to 12
Glowing 23 โล่พลังงาน 13 to 15
Radiating (Master Crafted) 25 โล่พลังงาน 17 to 20
Radiating (Master Crafted) 25 โล่พลังงาน 17 to 20
Radiating 29 โล่พลังงาน 16 to 19
Pulsing 35 โล่พลังงาน 20 to 22
Pulsing (Master Crafted) 35 โล่พลังงาน 21 to 23
Pulsing (Master Crafted) 35 โล่พลังงาน 21 to 23
Seething 40 โล่พลังงาน 26 to 30
Seething 42 โล่พลังงาน 23 to 26
Blazing 50 โล่พลังงาน 27 to 31
Upgraded (Master Crafted) 50 โล่พลังงาน 21 to 25
Scintillating 59 โล่พลังงาน 32 to 37
Incandescent 68 โล่พลังงาน 38 to 43
Upgraded (Master Crafted) 68 โล่พลังงาน 26 to 30
Resplendent 74 โล่พลังงาน 44 to 47
Incandescent 75 โล่พลังงาน 31 to 35
Dazzling 80 โล่พลังงาน 48 to 51
Resplendent 83 โล่พลังงาน 36 to 40
Will-o-wisp's 1 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
3 to 7
3 to 4
Nymph's 18 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
9 to 25
9 to 12
Sylph's 30 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
27 to 45
18 to 22
Cherub's 46 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
46 to 103
30 to 36
Spirit's 69 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
105 to 241
58 to 67
Eidolon's 73 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
243 to 300
69 to 75
Blessed 1 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
3 to 7
3 to 4
Anointed 18 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
9 to 25
9 to 12
Sanctified 30 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
27 to 45
18 to 22
Hallowed 46 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
46 to 103
30 to 36
Beatified 69 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
105 to 241
58 to 67
Consecrated 73 เพิ่มความสูญเสียกายภาพและลดความเสียหายจากการโจมตี
โล่พลังงาน
243 to 300
69 to 75
Shining 3 โล่พลังงาน 3 to 5
Glimmering 11 โล่พลังงาน 6 to 11
Glittering 17 โล่พลังงาน 12 to 16
Glowing (Master Crafted) 20 โล่พลังงาน 14 to 17
Glowing (Master Crafted) 20 โล่พลังงาน 27 to 34
Glowing 23 โล่พลังงาน 17 to 23
Radiating 29 โล่พลังงาน 24 to 30
Radiating (Master Crafted) 30 โล่พลังงาน 35 to 45
Radiating (Master Crafted) 30 โล่พลังงาน 18 to 22
Pulsing (Master Crafted) 30 โล่พลังงาน 56 to 69
Upgraded (Master Crafted) 30 โล่พลังงาน 27 to 34
Pulsing 35 โล่พลังงาน 31 to 38
Essences 42 โล่พลังงาน 18 to 26
Seething 43 โล่พลังงาน 39 to 49
Upgraded (Master Crafted) 50 โล่พลังงาน 35 to 45
Blazing 51 โล่พลังงาน 50 to 61
Essences 58 โล่พลังงาน 39 to 45
Essences 58 โล่พลังงาน 50 to 59
Essences 58 โล่พลังงาน 62 to 72
Essences 58 โล่พลังงาน 27 to 32
Scintillating 60 โล่พลังงาน 62 to 76
Upgraded (Master Crafted) 68 โล่พลังงาน 56 to 69
Incandescent 69 โล่พลังงาน 77 to 90
Essences 74 โล่พลังงาน 73 to 82
Essences 74 โล่พลังงาน 28 to 35
Essences 74 โล่พลังงาน 60 to 69
Essences 74 โล่พลังงาน 46 to 51
Resplendent 75 โล่พลังงาน 91 to 100
Essences 82 โล่พลังงาน 52 to 58
Essences 82 โล่พลังงาน 83 to 92
Essences 82 โล่พลังงาน 36 to 42
Essences 82 โล่พลังงาน 70 to 80
Protective 3 โล่พลังงาน +% 11 to 28
Strong-Willed 18 โล่พลังงาน +% 27 to 42
Strong-Willed (Master Crafted) 20 โล่พลังงาน +% 38 to 55
Resolute 30 โล่พลังงาน +% 43 to 55
Resolute (Master Crafted) 30 โล่พลังงาน +% 56 to 74
Upgraded (Master Crafted) 40 โล่พลังงาน +% 34 to 45
Fearless 44 โล่พลังงาน +% 56 to 67
Dauntless 60 โล่พลังงาน +% 68 to 79
Upgraded (Master Crafted) 60 โล่พลังงาน +% 45 to 55
Indomitable 72 โล่พลังงาน +% 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 โล่พลังงาน +% 56 to 74
Unassailable 84 โล่พลังงาน +% 92 to 100
Unfaltering 86 โล่พลังงาน +% 101 to 110
Protective 3 โล่พลังงาน +% 2 to 4
Essences 10 โล่พลังงาน +% 18 to 19
Essences 10 โล่พลังงาน +% 11 to 13
Essences 10 โล่พลังงาน +% 4 to 6
Essences 10 โล่พลังงาน +% 17 to 18
Essences 10 โล่พลังงาน +% 14 to 16
Strong-Willed 18 โล่พลังงาน +% 5 to 7
Resolute 30 โล่พลังงาน +% 8 to 10
Fearless 42 โล่พลังงาน +% 11 to 13
Fearless (Master Crafted) 50 โล่พลังงาน +% 5 to 20
Dauntless 56 โล่พลังงาน +% 14 to 16
Upgraded (Master Crafted) 60 โล่พลังงาน +% 10 to 14
Crusader's 68 โล่พลังงาน +% 7 to 9
The Shaper's 68 โล่พลังงาน +% 4 to 7
Indomitable 70 โล่พลังงาน +% 17 to 19
Upgraded (Master Crafted) 75 โล่พลังงาน +% 15 to 20
The Shaper's 75 โล่พลังงาน +% 8 to 10
Unassailable 77 โล่พลังงาน +% 20 to 22
Crusader's 78 โล่พลังงาน +% 10 to 12
Crusader's 82 โล่พลังงาน +% 13 to 15

Energy Shield Recharge Delay

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Hasty (Master Crafted) 20 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 10 to 20
Upgraded (Master Crafted) 40 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 8 to 11
Upgraded (Master Crafted) 60 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 12 to 15
Hunter's 68 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 15 to 20
Redeemer's 68 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 15 to 20
Redeemer's 68 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 16 to 20
Redeemer's 75 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 21 to 25
Redeemer's 75 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 20 to 24
Hunter's 75 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 20 to 24
Redeemer's 80 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 26 to 30

Energy Shield and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Monk's 30 โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
8 to 10
18 to 23
Prior's 46 โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
11 to 15
24 to 28
Abbot's 62 โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
16 to 25
29 to 33
Exarch's 78 โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
34 to 38
Chosen (Master Crafted) 1 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 60 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 72 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 75 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16
Chosen (Master Crafted) 81 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 อัตราการหลบหลีก +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19

Energy Shield and Mana

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Acolyte's 30 โล่พลังงาน
มานาสูงสุด
8 to 10
11 to 15
Deacon's 46 โล่พลังงาน
มานาสูงสุด
11 to 15
16 to 19
Priest's 62 โล่พลังงาน
มานาสูงสุด
16 to 25
20 to 22
Bishop's 78 โล่พลังงาน
มานาสูงสุด
26 to 30
23 to 25

Energy Shield and Stun Recovery

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Pixie's 3 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Gremlin's 18 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Boggart's 30 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Naga's 44 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Djinn's 60 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Seraphim's 78 โล่พลังงาน +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17

Evasion

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Agile 1 อัตราการหลบหลีก 3 to 10
Agile 1 อัตราการหลบหลีก 36 to 60
Dancer's 18 อัตราการหลบหลีก 11 to 35
Acrobat's 29 อัตราการหลบหลีก 36 to 60
Fleet 40 อัตราการหลบหลีก 61 to 100
Fleet 42 อัตราการหลบหลีก 61 to 80
Blurred 58 อัตราการหลบหลีก 81 to 120
Phased 72 อัตราการหลบหลีก 121 to 150
Vaporous 75 อัตราการหลบหลีก 101 to 180
Essences 82 อัตราการหลบหลีก 151 to 180
Vaporous 84 อัตราการหลบหลีก 151 to 170
Agile 2 อัตราการหลบหลีก +% 2 to 4
Dancer's 19 อัตราการหลบหลีก +% 5 to 7
Acrobat's 30 อัตราการหลบหลีก +% 8 to 10
Fleet 42 อัตราการหลบหลีก +% 11 to 13
Blurring (Master Crafted) 50 อัตราการหลบหลีก +% 5 to 20
Blurred 56 อัตราการหลบหลีก +% 14 to 16
Redeemer's 68 อัตราการหลบหลีก +% 7 to 9
Phased 70 อัตราการหลบหลีก +% 17 to 19
Vaporous 77 อัตราการหลบหลีก +% 20 to 22
Redeemer's 78 อัตราการหลบหลีก +% 10 to 12
Redeemer's 82 อัตราการหลบหลีก +% 13 to 15
Essences 82 อัตราการหลบหลีก +% 23 to 24
Agile 1 เพิ่มการหลีกหนี 3 to 10
Dancer's 18 เพิ่มการหลีกหนี 11 to 35
Dancer's (Master Crafted) 20 เพิ่มการหลีกหนี 25 to 50
Dancer's (Master Crafted) 20 เพิ่มการหลีกหนี 23 to 48
Essences 26 เพิ่มการหลีกหนี 21 to 25
Acrobat's 29 เพิ่มการหลีกหนี 36 to 60
Fleet (Master Crafted) 30 เพิ่มการหลีกหนี 160 to 230
Acrobat's (Master Crafted) 30 เพิ่มการหลีกหนี 51 to 80
Acrobat's (Master Crafted) 30 เพิ่มการหลีกหนี 49 to 80
Upgraded (Master Crafted) 30 เพิ่มการหลีกหนี 40 to 50
Essences 42 เพิ่มการหลีกหนี 40 to 49
Essences 42 เพิ่มการหลีกหนี 26 to 29
Fleet 42 เพิ่มการหลีกหนี 61 to 138
Upgraded (Master Crafted) 50 เพิ่มการหลีกหนี 60 to 80
Blurred 56 เพิ่มการหลีกหนี 139 to 322
Essences 58 เพิ่มการหลีกหนี 30 to 35
Essences 58 เพิ่มการหลีกหนี 50 to 60
Upgraded (Master Crafted) 68 เพิ่มการหลีกหนี 180 to 250
Phased 70 เพิ่มการหลีกหนี 323 to 400
Essences 74 เพิ่มการหลีกหนี 61 to 138
Essences 74 เพิ่มการหลีกหนี 36 to 60
Essences 82 เพิ่มการหลีกหนี 401 to 430
Essences 82 เพิ่มการหลีกหนี 61 to 70
Essences 82 เพิ่มการหลีกหนี 139 to 155
Shade's 3 อัตราการหลบหลีก +% 15 to 26
Ghost's 19 อัตราการหลบหลีก +% 27 to 42
Ghost's (Master Crafted) 20 อัตราการหลบหลีก +% 38 to 55
Spectre's (Master Crafted) 30 อัตราการหลบหลีก +% 56 to 74
Spectre's 30 อัตราการหลบหลีก +% 43 to 55
Upgraded (Master Crafted) 40 อัตราการหลบหลีก +% 34 to 45
Wraith's 44 อัตราการหลบหลีก +% 56 to 67
Phantasm's 60 อัตราการหลบหลีก +% 68 to 79
Upgraded (Master Crafted) 60 อัตราการหลบหลีก +% 45 to 55
Nightmare's 72 อัตราการหลบหลีก +% 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 อัตราการหลบหลีก +% 56 to 74
Mirage's 84 อัตราการหลบหลีก +% 92 to 100
Illusion's 86 อัตราการหลบหลีก +% 101 to 110

Evasion Rating and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Flea's 30 เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
14 to 20
18 to 23
Fawn's 46 เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
21 to 42
24 to 28
Ram's 62 เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
43 to 95
29 to 33
Ibex's 78 เพิ่มการหลีกหนี
พลังชีวิตสูงสุด
96 to 120
34 to 38
Chosen (Master Crafted) 1 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 60 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 72 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 72 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 75 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16
Chosen (Master Crafted) 81 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19
Chosen (Master Crafted) 81 โล่พลังงาน +%
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14

Evasion and Stun Recovery

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Mosquito's 2 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Moth's 19 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Butterfly's 30 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Wasp's 44 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Dragonfly's 60 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Hummingbird's 78 อัตราการหลบหลีก +%
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17

Evasion, Energy Shield and Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Vulture's 30 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
8 to 10
3 to 5
18 to 23
Kingfisher's 46 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
11 to 21
6 to 8
24 to 28
Owl's 62 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
22 to 48
9 to 12
29 to 33
Eagle's 78 เพิ่มการหลีกหนี
โล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
49 to 60
13 to 15
34 to 38
Chosen (Master Crafted) 1 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
20 to 25
10 to 14
Chosen (Master Crafted) 25 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
26 to 30
15 to 19
Chosen (Master Crafted) 50 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
31 to 35
20 to 23
Chosen (Master Crafted) 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
8 to 9
Chosen (Master Crafted) 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
12 to 14
13 to 14
Chosen (Master Crafted) 72 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
15 to 16
Chosen (Master Crafted) 72 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
10 to 11
Chosen (Master Crafted) 72 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
15 to 17
12 to 13
Chosen (Master Crafted) 75 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
36 to 40
24 to 28
Chosen (Master Crafted) 81 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
12 to 14
Chosen (Master Crafted) 81 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
17 to 19
Chosen (Master Crafted) 81 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
พลังชีวิตสูงสุด
18 to 21
14 to 16

Flask

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Perpetual 3 +% ชาร์จที่เพิ่ม 20 to 40
Chemist's 14 Local Charges Used +% -25 to -20
Ample 2 ชาร์จเพิ่มเติม 10 to 20
Saturated 1 +% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
ความเร็วการฟื้นฟู +%
50
-33
Concentrated 10 +% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
Local Charges Used +%
30
20 to 25
Cautious 6 ขวด +% จำนวนที่จะฟื้นฟูขณะพลังชีวิตเหลือน้อย 100
Alchemist's 20 Local Flask Duration +%
Local Flask Effect +%
-33
25
Experimenter's 20 Local Flask Duration +% 30 to 40
Enduring 16 Local Flask Effect Not Removed At Full Mana
Local Flask Duration +%
+% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
1
-30
-30
Flagellant's 12 Local Flask Gain X Charges When Hit 1
Sapping 13 การฟื้นฟูพลังชีวิต +%
Local Flask Removes % Of Life Recovery From Mana On Use
40
10
Foreboding 16 Local Flask Mana Recovery Occurs Instantly At End Of Flask Effect
+% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
1
66
Caustic 11 การฟื้นฟูมานา +%
Local Flask Removes % Of Mana Recovery From Life On Use
60
15
Panicked 9 ขวดฟื้นฟูทันทีขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
+% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
1
-25
Seething 7 ขวดฟื้นฟูทันที
+% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
1
-66
Bubbling 3 % จำนวนที่จะฟื้นฟูทันทีของขวดโลคัล
+% จำนวนที่จะฟื้นฟูของขวด
ความเร็วการฟื้นฟู +%
50
-50
135
Catalysed 1 ความเร็วการฟื้นฟู +% 50
Surgeon's 8 Local Recharge On Crit % 20
Avenger's 12 รีชาร์จเมื่อถูกจู่โจมคริติคอล 5

Flask Effects

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Essences 1 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 8 to 11
Recovering 5 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 10 to 20
Essences 10 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 12 to 15
Recovering (Master Crafted) 20 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 5 to 15
Essences 26 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 16 to 19
Essences 42 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 20 to 23
Essences 58 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 24 to 27
Essences 74 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 28 to 31
Essences 82 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด +% 32 to 35
Inspiring 5 อัตราการฟื้นฟูมานาของขวด +% 10 to 20
Inspiring (Master Crafted) 20 อัตราการฟื้นฟูมานาของขวด +% 5 to 15
Essences 58 อัตราการฟื้นฟูมานาของขวด +% 11 to 15
Essences 74 อัตราการฟื้นฟูมานาของขวด +% 16 to 20
Essences 82 อัตราการฟื้นฟูมานาของขวด +% 21 to 25

Gem Level

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Mad Lord's 2 Chaos Spell Skill Gem Level + 1
Mad Lord's 2 Chaos Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Splintermind's 77 Chaos Spell Skill Gem Level + 3
Frost Singer's 2 Cold Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Frost Singer's 2 Cold Spell Skill Gem Level + 1
Winter Beckoner's 77 Cold Spell Skill Gem Level + 3
Flame Shaper's 2 Fire Spell Skill Gem Level + 1
Flame Shaper's 2 Fire Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Lava Conjurer's 77 Fire Spell Skill Gem Level + 3
Thunderhand's 2 Lightning Spell Skill Gem Level + 1
Thunderhand's 2 Lightning Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Tempest Master's 77 Lightning Spell Skill Gem Level + 3
Fletcher's 9 + เลเวลเจ็มธนูที่ซอคเก็ท 1
Sharpshooter's 64 + เลเวลเจ็มธนูที่ซอคเก็ท 2
Subterranean 1 Local Socketed Chaos Gem Level + 2
Nihilist's 4 Local Socketed Chaos Gem Level + 1
Anarchist's 55 Local Socketed Chaos Gem Level + 2
Hunter's 68 Local Socketed Chaos Gem Level + 2
Subterranean 1 + เลเวลเจ็มน้ำแข็งที่ซอคเก็ท 2
Frost Weaver's 2 + เลเวลเจ็มน้ำแข็งที่ซอคเก็ท 1
Winterbringer's 55 + เลเวลเจ็มน้ำแข็งที่ซอคเก็ท 2
Redeemer's 68 + เลเวลเจ็มน้ำแข็งที่ซอคเก็ท 2
Subterranean 1 + เลเวลเจ็มไฟที่ซอคเก็ท 2
Flame Spinner's 2 + เลเวลเจ็มไฟที่ซอคเก็ท 1
Lava Caller's 55 + เลเวลเจ็มไฟที่ซอคเก็ท 2
Warlord's 68 + เลเวลเจ็มไฟที่ซอคเก็ท 2
Exemplary 2 + เลเวลเจ็มที่ซอคเก็ท 1
Quintessential 50 + เลเวลเจ็มที่ซอคเก็ท 2
Paragon's 50 + เลเวลเจ็มที่ซอคเก็ท 1
Flawless 76 + เลเวลเจ็มที่ซอคเก็ท 3
Subterranean 1 + เลเวลเจ็มสายฟ้าที่ซอคเก็ท 2
Thunder Lord's 2 + เลเวลเจ็มสายฟ้าที่ซอคเก็ท 1
Tempest King's 55 + เลเวลเจ็มสายฟ้าที่ซอคเก็ท 2
Crusader's 68 + เลเวลเจ็มสายฟ้าที่ซอคเก็ท 2
Combatant's 8 + เลเวลเจ็มโจมตีประชิดที่ซอคเก็ท 1
Weaponmaster's 63 + เลเวลเจ็มโจมตีประชิดที่ซอคเก็ท 2
Citaqualotl's 1 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 2
Reanimator's 14 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 1
Citaqualotl's 50 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 2
Subterranean 60 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 2
Summoner's 65 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 2
Necromancer's 86 + เลเวลเจ็มมินเนียนที่ซอคเก็ท 3
Competitor's 1 Local Socketed Spell Gem Level + 1
Matatl's 1 เลเวลของเจมกับดักที่ใส่อยู่ + 2
Martinet's 60 Minion Skill Gem Level + 1
Lithomancer's 2 Physical Spell Skill Gem Level + 1
Lithomancer's 2 Physical Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Tecton's 77 Physical Spell Skill Gem Level + 3
Magister's 55 Spell Skill Gem Level + 1 to 2
Magister's 55 Spell Skill Gem Level + 1

Hybrid Defences

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Infixed 3 +% เกราะและโล่พลังงาน 15 to 26
Ingrained 19 +% เกราะและโล่พลังงาน 27 to 42
Ingrained (Master Crafted) 20 +% เกราะและโล่พลังงาน 38 to 55
Instilled (Master Crafted) 30 +% เกราะและโล่พลังงาน 56 to 74
Instilled 30 +% เกราะและโล่พลังงาน 43 to 55
Upgraded (Master Crafted) 40 +% เกราะและโล่พลังงาน 34 to 45
Infused 44 +% เกราะและโล่พลังงาน 56 to 67
Inculcated 60 +% เกราะและโล่พลังงาน 68 to 79
Upgraded (Master Crafted) 60 +% เกราะและโล่พลังงาน 45 to 55
Interpolated 72 +% เกราะและโล่พลังงาน 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 +% เกราะและโล่พลังงาน 56 to 74
Inspired 84 +% เกราะและโล่พลังงาน 92 to 100
Interpermeated 86 +% เกราะและโล่พลังงาน 101 to 110
Scrapper's 3 +% เกราะและการหลบหลีก 15 to 26
Brawler's 19 +% เกราะและการหลบหลีก 27 to 42
Brawler's (Master Crafted) 20 +% เกราะและการหลบหลีก 38 to 55
Fencer's 30 +% เกราะและการหลบหลีก 43 to 55
Fencer's (Master Crafted) 30 +% เกราะและการหลบหลีก 56 to 74
Upgraded (Master Crafted) 40 +% เกราะและการหลบหลีก 34 to 45
Gladiator's 44 +% เกราะและการหลบหลีก 56 to 67
Duelist's 60 +% เกราะและการหลบหลีก 68 to 79
Upgraded (Master Crafted) 60 +% เกราะและการหลบหลีก 45 to 55
Hero's 72 +% เกราะและการหลบหลีก 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 +% เกราะและการหลบหลีก 56 to 74
Legend's 84 +% เกราะและการหลบหลีก 92 to 100
Victor's 86 +% เกราะและการหลบหลีก 101 to 110
Shadowy 3 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 27 to 42
Ethereal 19 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 43 to 55
Unworldly 30 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 56 to 67
Ephemeral 44 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 68 to 79
Evanescent 60 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 80 to 91
Unreal 72 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 92 to 100
Incorporeal 85 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 101 to 110
Shadowy 3 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 15 to 26
Ethereal 19 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 27 to 42
Ethereal (Master Crafted) 20 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 38 to 55
Unworldly 30 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 43 to 55
Unworldly (Master Crafted) 30 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 56 to 74
Upgraded (Master Crafted) 40 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 34 to 45
Ephemeral 44 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 56 to 67
Evanescent 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 68 to 79
Upgraded (Master Crafted) 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 45 to 55
Unreal 72 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 80 to 91
Upgraded (Master Crafted) 75 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 56 to 74
Illusory 84 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 92 to 100
Incorporeal 86 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 101 to 110

Hybrid Defences and Stun Recovery

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Pixie's 2 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Gremlin's 19 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Boggart's 30 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Naga's 44 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Djinn's 60 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Seraphim's 78 +% เกราะและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17
Beetle's 2 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Crab's 19 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Armadillo's 30 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Rhino's 44 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Elephant's 60 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Mammoth's 78 +% เกราะและการหลบหลีก
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17
Mosquito's 2 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Moth's 19 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Butterfly's 30 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Wasp's 44 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Dragonfly's 60 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Hummingbird's 78 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17
Mosquito's 2 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
6 to 13
6 to 7
Moth's 19 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
14 to 20
8 to 9
Butterfly's 30 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
21 to 26
10 to 11
Wasp's 44 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
27 to 32
12 to 13
Dragonfly's 60 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
33 to 38
14 to 15
Hummingbird's 78 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน
+% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน
39 to 42
16 to 17

Item Acquisition

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Magpie's 20 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 8 to 12
Pirate's 39 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 13 to 18
Dragon's 62 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 19 to 24
Perandus' 84 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 25 to 28

Jewel

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Deflecting 1 Additional Staff Block % 1
Flanking 1 Attack Damage +% While Holding A Shield 12 to 14
Harmonic 1 ความเร็วการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ 4 to 6
Charging 1 Attack Speed +% While Holding Shield 4 to 6
Cleaving 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Axe 6 to 8
Sinister 1 Axe Damage +% 14 to 16
Parrying 1 การบล็อคขณะใช้อาวุธคู่ 1
Volleying 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Bow 6 to 8
Fierce 1 Bow Damage +% 14 to 16
Cryomantic 1 Cast Speed For Cold Skills +% 3 to 5
Pyromantic 1 Cast Speed For Fire Skills +% 3 to 5
Electromantic 1 Cast Speed For Lightning Skills +% 3 to 5
Resonant 1 Cast Speed While Dual Wielding +% 3 to 5
Warding 1 Cast Speed +% While Holding Shield 3 to 5
Wright's 1 Cast Speed +% While Holding Staff 3 to 5
Chaotic 1 ความเสียหายจากเคออส +% 9 to 13
Ripping 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Claw 6 to 8
Savage 1 Claw Damage +% 14 to 16
Avalanching 1 Cold Critical Strike Chance +% 14 to 18
Arctic 1 Cold Critical Strike Multiplier + 15 to 18
Chilling 1 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 14 to 16
Technical 1 Critical Strike Chance While Dual Wielding +% 14 to 18
Slicing 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Dagger 6 to 8
Lethal 1 Dagger Damage +% 14 to 16
Gladiator's 1 Damage While Dual Wielding +% 12 to 14
Soldier's 1 Damage +% With One Handed Weapons 12 to 14
Champion's 1 Damage +% With Two Handed Weapons 12 to 14
Serene 1 เพิ่มหน่วงเวลาการฟื้นฟูโล่พลังงาน 4 to 6
Fevered 1 Energy Shield Recharge Rate +% 6 to 8
Evasive 1 อัตราการหลบหลีก +% 14 to 18
Incinerating 1 Fire Critical Strike Chance +% 14 to 18
Infernal 1 Fire Critical Strike Multiplier + 15 to 18
Flaming 1 ความเสียหายจากไฟ +% 14 to 16
Puncturing 1 Global Critical Strike Multiplier While Dual Wielding + 15 to 18
Thundering 1 Lightning Critical Strike Chance +% 14 to 18
Surging 1 Lightning Critical Strike Multiplier + 15 to 18
Humming 1 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 14 to 16
Beating 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Mace 6 to 8
Brutal 1 Mace Damage +% 14 to 16
Energetic 1 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 12 to 15
Shimmering 1 โล่พลังงาน +% 6 to 8
Vivid 1 พลังชีวิตสูงสุด +% 5 to 7
Enlightened 1 มานาสูงสุด +% 8 to 10
Sabotage 1 Mine Damage +% 14 to 16
Arming 1 เพิ่มความเร็วการโยนทุ่นระเบิด 6 to 8
Leadership 1 เพิ่มความเสียหายของมิเนียน 14 to 16
Master's 1 เพิ่มพลังชีวิตของ Minion 8 to 12
Bandit's 1 One Handed Melee Attack Speed +% 4 to 6
Harming 1 One Handed Melee Critical Strike Chance +% 14 to 18
Piercing 1 One Handed Melee Critical Strike Multiplier + 15 to 18
Sharpened 1 ความเสียหายทางกายภาพ +% 14 to 16
Armoured 1 ป้องกันกายภาพ +% 14 to 18
Shielding 1 โอกาสบล็อคของโล่ 1
Thwarting 1 Shield Spell Block % 1
Dissipating 1 Spell Block While Dual Wielding % 1
Halting 1 Spell Block With Staff % 1
Sorcerer's 1 Spell Damage +% While Dual Wielding 14 to 16
Battlemage's 1 Spell Damage +% While Holding Shield 14 to 16
Wizard's 1 Spell Staff Damage +% 14 to 16
Blunt 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Staff 6 to 8
Judging 1 Staff Damage +% 14 to 16
Fencing 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Sword 6 to 8
Vicious 1 Sword Damage +% 14 to 16
Shaman's 1 Totem Damage +% 12 to 16
Carved 1 เพิ่มพลังชีวิตของโทเทม 8 to 12
Trapping 1 Trap Damage +% 14 to 16
Honed 1 เพิ่มความเร็วการปากับดัก 6 to 8
Warrior's 1 Two Handed Melee Attack Speed +% 4 to 6
Sundering 1 Two Handed Melee Critical Strike Chance +% 14 to 18
Rupturing 1 Two Handed Melee Critical Strike Multiplier + 15 to 18
Jinxing 1 ความเร็วการโจมตีประเภท Wand 6 to 8
Cruel 1 Wand Damage +% 14 to 16

Life

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Hale 1 พลังชีวิตสูงสุด 3 to 9
Essences 3 พลังชีวิตสูงสุด 5 to 14
Healthy 5 พลังชีวิตสูงสุด 10 to 19
Essences 10 พลังชีวิตสูงสุด 15 to 30
Sanguine 11 พลังชีวิตสูงสุด 20 to 29
Upgraded (Master Crafted) 15 พลังชีวิตสูงสุด 15 to 25
Stalwart (Master Crafted) 15 พลังชีวิตสูงสุด 35 to 44
Stalwart (Master Crafted) 15 พลังชีวิตสูงสุด 35 to 44
Healthy (Master Crafted) 15 พลังชีวิตสูงสุด 15 to 24
Stalwart 18 พลังชีวิตสูงสุด 30 to 39
Stout 24 พลังชีวิตสูงสุด 40 to 49
Stout (Master Crafted) 25 พลังชีวิตสูงสุด 45 to 54
Sanguine (Master Crafted) 25 พลังชีวิตสูงสุด 25 to 34
Stout (Master Crafted) 25 พลังชีวิตสูงสุด 45 to 54
Essences 26 พลังชีวิตสูงสุด 31 to 45
Robust 30 พลังชีวิตสูงสุด 50 to 59
Robust (Master Crafted) 35 พลังชีวิตสูงสุด 55 to 64
Stalwart (Master Crafted) 35 พลังชีวิตสูงสุด 35 to 44
Robust (Master Crafted) 35 พลังชีวิตสูงสุด 55 to 64
Rotund 36 พลังชีวิตสูงสุด 60 to 69
Upgraded (Master Crafted) 40 พลังชีวิตสูงสุด 26 to 40
Virile 44 พลังชีวิตสูงสุด 70 to 79
Athlete's 54 พลังชีวิตสูงสุด 80 to 89
Fecund 64 พลังชีวิตสูงสุด 90 to 99
Upgraded (Master Crafted) 68 พลังชีวิตสูงสุด 41 to 55
Vigorous 73 พลังชีวิตสูงสุด 100 to 109
Upgraded (Master Crafted) 75 พลังชีวิตสูงสุด 56 to 70
Upgraded (Master Crafted) 80 พลังชีวิตสูงสุด 71 to 85
Rapturous 81 พลังชีวิตสูงสุด 110 to 119
Essences 82 พลังชีวิตสูงสุด 110 to 116
Essences 82 พลังชีวิตสูงสุด 90 to 96
Essences 82 พลังชีวิตสูงสุด 120 to 126
Essences 82 พลังชีวิตสูงสุด 100 to 106
Prime 86 พลังชีวิตสูงสุด 120 to 129

Life Gain On Hit

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Hunter's 68 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 10 to 15
Eldritch 68 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 10 to 15
Eldritch 75 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 16 to 20
Hunter's 75 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 16 to 20

Life Leech

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Essences 1 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 50 to 70
Essences 10 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 60 to 80
Remora's (Master Crafted) 20 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 20 to 40
Essences 26 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 70 to 90
Upgraded (Master Crafted) 30 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 30 to 50
Essences 42 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 80 to 100
Remora's 50 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 20 to 40
Upgraded (Master Crafted) 50 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 60 to 80
Essences 58 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 90 to 110
Lamprey's 60 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 60 to 80
Vampire's 70 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 100 to 120
Essences 74 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 100 to 120
Essences 82 Life Leech From Physical Attack Damage Permyriad 110 to 130

Life Regeneration

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Youthful 1 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 120 to 240
Spirited 40 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 300 to 480
Vivacious 80 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 540 to 720
Subterranean 1 Life Regeneration Rate Per Minute % 18

Mana

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Beryl 1 มานาสูงสุด 15 to 19
Beryl 1 มานาสูงสุด 30 to 39
Beryl 1 มานาสูงสุด 40 to 49
Cobalt 11 มานาสูงสุด 40 to 49
Cobalt 11 มานาสูงสุด 20 to 24
Cobalt 11 มานาสูงสุด 50 to 59
Beryl (Master Crafted) 15 มานาสูงสุด 17 to 21
Azure 17 มานาสูงสุด 25 to 29
Azure 17 มานาสูงสุด 50 to 59
Azure 17 มานาสูงสุด 60 to 69
Azure (Master Crafted) 20 มานาสูงสุด 27 to 32
Upgraded (Master Crafted) 20 มานาสูงสุด 25 to 34
Upgraded (Master Crafted) 20 มานาสูงสุด 35 to 44
Upgraded (Master Crafted) 20 มานาสูงสุด 55 to 64
Sapphire 23 มานาสูงสุด 60 to 69
Sapphire 23 มานาสูงสุด 70 to 79
Sapphire 23 มานาสูงสุด 30 to 34
Cobalt (Master Crafted) 25 มานาสูงสุด 22 to 26
Cerulean 29 มานาสูงสุด 70 to 79
Cerulean 29 มานาสูงสุด 80 to 89
Cerulean 29 มานาสูงสุด 35 to 39
Azure (Master Crafted) 35 มานาสูงสุด 27 to 31
Cerulean (Master Crafted) 35 มานาสูงสุด 35 to 44
Aqua 35 มานาสูงสุด 80 to 89
Aqua 35 มานาสูงสุด 90 to 99
Aqua 35 มานาสูงสุด 40 to 44
Upgraded (Master Crafted) 40 มานาสูงสุด 45 to 54
Upgraded (Master Crafted) 40 มานาสูงสุด 35 to 44
Upgraded (Master Crafted) 40 มานาสูงสุด 65 to 74
Opalescent 42 มานาสูงสุด 100 to 119
Opalescent 42 มานาสูงสุด 90 to 99
Opalescent 42 มานาสูงสุด 45 to 49
Gentian 51 มานาสูงสุด 50 to 54
Gentian 51 มานาสูงสุด 100 to 109
Gentian 51 มานาสูงสุด 120 to 139
Upgraded (Master Crafted) 60 มานาสูงสุด 45 to 54
Chalybeous 60 มานาสูงสุด 140 to 159
Chalybeous 60 มานาสูงสุด 55 to 59
Chalybeous 60 มานาสูงสุด 110 to 119
Upgraded (Master Crafted) 60 มานาสูงสุด 75 to 84
Upgraded (Master Crafted) 60 มานาสูงสุด 55 to 64
Mazarine 69 มานาสูงสุด 60 to 64
Mazarine 69 มานาสูงสุด 120 to 129
Mazarine 69 มานาสูงสุด 160 to 179
Upgraded (Master Crafted) 75 มานาสูงสุด 85 to 94
Upgraded (Master Crafted) 75 มานาสูงสุด 65 to 74
Blue 75 มานาสูงสุด 130 to 139
Blue 75 มานาสูงสุด 65 to 68
Blue 75 มานาสูงสุด 180 to 199
Zaffre 81 มานาสูงสุด 140 to 159
Zaffre 81 มานาสูงสุด 69 to 73
Zaffre 81 มานาสูงสุด 200 to 229
Essences 82 มานาสูงสุด 69 to 77
Ultramarine 85 มานาสูงสุด 74 to 78

Mana Leech

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Thirsty (Master Crafted) 20 Mana Leech From Physical Attack Damage Permyriad 20 to 40
Thirsty 50 Mana Leech From Physical Attack Damage Permyriad 20 to 40
Parched 70 Mana Leech From Physical Attack Damage Permyriad 60 to 80
Essences 82 Mana Leech From Physical Attack Damage Permyriad 90 to 100

Movement Velocity

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Runner's 1 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 10
Upgraded (Master Crafted) 1 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 10 to 14
Sprinter's 15 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 15
Runner's (Master Crafted) 20 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 8 to 12
Stallion's 30 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 20
Sprinter's (Master Crafted) 35 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 13 to 17
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 15 to 19
Jogger's (Master Crafted) 40 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 1 to 5
Gazelle's 40 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 25
Cheetah's 55 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 30
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 20 to 24
The Shaper's 68 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 4 to 6
The Shaper's 75 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 3 to 6
Hunter's 75 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 3 to 6
The Shaper's 80 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 7 to 10
Hunter's 80 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 7 to 10
Essences 82 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 32
The Shaper's 84 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 7 to 8
Hellion's 86 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 35

One Hand Spell Damage and Mana

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Caster's 2 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
5 to 9
17 to 20
Conjuror's 11 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
10 to 14
21 to 24
Wizard's 23 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
15 to 19
25 to 28
Warlock's 35 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
20 to 24
29 to 33
Mage's 46 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
25 to 29
34 to 37
Archmage's 58 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
30 to 34
38 to 41
Lich's 80 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
35 to 39
42 to 45

One Handed Spell Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Apprentice's 2 ความเสียหายของเวท +% 10 to 19
Adept's 11 ความเสียหายของเวท +% 20 to 29
Scholar's (Master Crafted) 20 ความเสียหายของเวท +% 25 to 34
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายของเวท +% 25 to 34
Scholar's (Master Crafted) 20 ความเสียหายของเวท +% 37 to 52
Scholar's 23 ความเสียหายของเวท +% 30 to 39
Professor's (Master Crafted) 30 ความเสียหายของเวท +% 53 to 68
Professor's (Master Crafted) 30 ความเสียหายของเวท +% 35 to 44
Professor's 35 ความเสียหายของเวท +% 40 to 49
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายของเวท +% 35 to 44
Occultist's 46 ความเสียหายของเวท +% 50 to 64
Incanter's 58 ความเสียหายของเวท +% 65 to 74
Essences 58 ความเสียหายของเวท +% 50 to 66
Upgraded (Master Crafted) 60 ความเสียหายของเวท +% 45 to 54
Glyphic 64 ความเสียหายของเวท +% 85 to 99
Essences 74 ความเสียหายของเวท +% 67 to 82
Upgraded (Master Crafted) 80 ความเสียหายของเวท +% 55 to 66
Essences 82 ความเสียหายของเวท +% 83 to 94
Runic 84 ความเสียหายของเวท +% 100 to 109

One Handed Spell Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Frosted 1 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
1
2 to 3
Chilled 11 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
5 to 7
10 to 12
Icy 18 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
8 to 10
16 to 18
Icy (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
7 to 9
13 to 15
Frigid 26 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
11 to 15
22 to 25
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
10 to 13
19 to 22
Frigid (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
10 to 13
19 to 22
Freezing 33 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
14 to 18
27 to 32
Frozen 42 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
17 to 23
34 to 40
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
17 to 23
34 to 40
Glaciated 51 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
21 to 28
41 to 48
Polar 62 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
25 to 33
50 to 58
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
25 to 33
50 to 58
Entombing 74 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
30 to 40
60 to 69
Essences 82 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
35 to 45
66 to 74
Heated 1 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
1 to 2
3 to 4
Smouldering 11 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
6 to 8
12 to 14
Smoking 18 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
10 to 13
19 to 22
Smoking (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
8 to 11
16 to 18
Burning 26 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
13 to 18
27 to 31
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
12 to 16
23 to 27
Burning (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
12 to 16
23 to 27
Flaming 33 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
17 to 22
33 to 39
Scorching 42 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
21 to 28
42 to 49
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
21 to 28
42 to 49
Incinerating 51 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
25 to 34
51 to 59
Blasting 62 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
31 to 41
61 to 71
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
31 to 41
61 to 71
Cremating 74 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
36 to 49
73 to 85
Essences 82 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
45 to 54
80 to 90
Humming 1 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1
4 to 5
Buzzing 11 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 2
21 to 22
Snapping 18 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 3
33 to 35
Snapping (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 3
27 to 29
Crackling 26 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 4
46 to 49
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 4
39 to 42
Crackling (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 4
39 to 42
Sparking 33 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 5
58 to 61
Arcing 42 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 6
73 to 77
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 6
73 to 77
Shocking 51 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 7
88 to 93
Discharging 62 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
3 to 9
106 to 112
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
3 to 9
106 to 112
Electrocuting 74 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
3 to 10
126 to 133
Essences 82 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
4 to 11
134 to 144

One Handed Weapon Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Bitter 2 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 10 to 19
Biting 11 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 20 to 29
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 25 to 34
Alpine 23 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 30 to 39
Snowy 35 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 40 to 49
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 35 to 44
Hailing 46 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 50 to 64
Crystalline 58 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 65 to 74
Cryomancer's 64 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 85 to 99
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 45 to 54
Tul's 84 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 100 to 109
Searing 2 ความเสียหายจากไฟ +% 10 to 19
Sizzling 11 ความเสียหายจากไฟ +% 20 to 29
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟ +% 25 to 34
Blistering 23 ความเสียหายจากไฟ +% 30 to 39
Cauterising 35 ความเสียหายจากไฟ +% 40 to 49
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟ +% 35 to 44
Volcanic 46 ความเสียหายจากไฟ +% 50 to 64
Magmatic 58 ความเสียหายจากไฟ +% 65 to 74
Pyroclastic 64 ความเสียหายจากไฟ +% 85 to 99
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากไฟ +% 45 to 54
Xoph's 84 ความเสียหายจากไฟ +% 100 to 109
Charged 2 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 10 to 19
Hissing 11 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 20 to 29
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 25 to 34
Bolting 23 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 30 to 39
Coursing 35 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 40 to 49
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 35 to 44
Striking 46 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 50 to 64
Smiting 58 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 65 to 74
Ionising 64 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 85 to 99
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 45 to 54
Esh's 84 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 100 to 109

Resistance

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Subterranean 1 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 20 to 35
Subterranean 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 20 to 35
Subterranean 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 20 to 35
Subterranean 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 20 to 35

Spell Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Chanter's 5 ความเสียหายของเวท +% 3 to 7
Mage's 20 ความเสียหายของเวท +% 8 to 12
Sorcerer's 38 ความเสียหายของเวท +% 13 to 17
Thaumaturgist's 56 ความเสียหายของเวท +% 18 to 22
Crusader's 68 ความเสียหายของเวท +% 15 to 17
Warlord's 68 ความเสียหายของเวท +% 18 to 22
Warlord's 70 ความเสียหายของเวท +% 23 to 26
Warlord's 73 ความเสียหายของเวท +% 27 to 30
Crusader's 75 ความเสียหายของเวท +% 18 to 21
Wizard's 76 ความเสียหายของเวท +% 23 to 26
Crusader's 80 ความเสียหายของเวท +% 22 to 25

Staff Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Bitter 2 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 15 to 29
Biting 11 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 30 to 44
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 37 to 51
Alpine 23 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 45 to 59
Snowy 35 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 60 to 84
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 52 to 66
Hailing 46 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 85 to 104
Crystalline 58 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 105 to 124
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 67 to 81
Cryomancer's 79 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 125 to 149
Tul's 84 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 150 to 164
Searing 2 ความเสียหายจากไฟ +% 15 to 29
Sizzling 11 ความเสียหายจากไฟ +% 30 to 44
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟ +% 37 to 51
Blistering 23 ความเสียหายจากไฟ +% 45 to 59
Cauterising 35 ความเสียหายจากไฟ +% 60 to 84
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟ +% 52 to 66
Volcanic 46 ความเสียหายจากไฟ +% 85 to 104
Magmatic 58 ความเสียหายจากไฟ +% 105 to 124
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากไฟ +% 67 to 81
Pyroclastic 79 ความเสียหายจากไฟ +% 125 to 149
Xoph's 84 ความเสียหายจากไฟ +% 150 to 164
Charged 2 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 15 to 29
Hissing 11 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 30 to 44
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 37 to 51
Bolting 23 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 45 to 59
Coursing 35 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 60 to 84
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 52 to 66
Striking 46 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 85 to 104
Smiting 58 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 105 to 124
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 67 to 81
Ionising 79 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 125 to 149
Esh's 84 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 150 to 164

Staff Spell Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Apprentice's 2 ความเสียหายของเวท +% 15 to 29
Adept's 11 ความเสียหายของเวท +% 30 to 44
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายของเวท +% 37 to 51
Scholar's 23 ความเสียหายของเวท +% 45 to 59
Professor's 35 ความเสียหายของเวท +% 60 to 84
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายของเวท +% 52 to 66
Occultist's 46 ความเสียหายของเวท +% 85 to 104
Incanter's 58 ความเสียหายของเวท +% 105 to 124
Essences 58 ความเสียหายของเวท +% 85 to 106
Upgraded (Master Crafted) 60 ความเสียหายของเวท +% 67 to 81
Essences 74 ความเสียหายของเวท +% 107 to 122
Glyphic 79 ความเสียหายของเวท +% 125 to 149
Upgraded (Master Crafted) 80 ความเสียหายของเวท +% 82 to 99
Essences 82 ความเสียหายของเวท +% 123 to 144
Runic 84 ความเสียหายของเวท +% 150 to 164

Staff Spell Damage and Mana

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Caster's 2 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
8 to 14
26 to 30
Conjuror's 11 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
15 to 22
31 to 35
Wizard's 23 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
23 to 29
36 to 41
Warlock's 35 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
30 to 37
42 to 47
Mage's 46 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
38 to 44
48 to 53
Archmage's 58 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
45 to 50
54 to 59
Lich's 80 ความเสียหายของเวท +%
มานาสูงสุด
51 to 55
60 to 64

Two Handed Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Glinting 2 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
2
4 to 5
Burnished 13 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 8
13 to 14
Polished (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
20 to 25
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
9 to 12
18 to 21
Polished 21 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 13
21 to 24
Honed 29 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 18
26 to 30
Honed (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
14 to 18
26 to 31
Gleaming 36 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
14 to 21
32 to 38
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
11 to 15
23 to 27
Annealed 46 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
21 to 27
42 to 48
Razor-sharp 54 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
22 to 30
46 to 56
Tempered 65 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
27 to 38
58 to 66
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
18 to 24
36 to 42
Flaring 77 ความเสียหายทางกายภาพต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม
32 to 43
66 to 78

Two Handed Melee Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Frosted 2 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 3
6 to 7
Chilled 12 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
13 to 16
26 to 30
Icy 19 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
21 to 26
41 to 46
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
19 to 21
32 to 41
Icy (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
13 to 17
24 to 28
Frigid 27 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
28 to 37
56 to 65
Frigid (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
18 to 24
35 to 41
Freezing 34 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
35 to 46
71 to 81
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
38 to 46
73 to 85
Frozen 43 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
43 to 59
89 to 102
Glaciated 52 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
53 to 71
106 to 124
Polar 63 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
68 to 94
140 to 164
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
60 to 72
110 to 128
Entombing 75 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
100 to 132
197 to 230
Crystalising 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
140 to 187
278 to 322
Essences 82 ความเสียหายจากน้ำแข็งต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากน้ำแข็งสูงสุดเพิ่มเติม
128 to 169
252 to 292
Heated 1 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 5
6 to 7
Smouldering 11 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 19
28 to 34
Smoking 18 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
22 to 30
44 to 52
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
19 to 21
32 to 41
Smoking (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 20
30 to 35
Burning 26 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
31 to 41
61 to 72
Burning (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
22 to 29
43 to 51
Flaming 33 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
39 to 52
78 to 90
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
38 to 46
73 to 85
Scorching 42 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
49 to 65
99 to 114
Incinerating 51 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
59 to 78
117 to 137
Blasting 62 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
78 to 104
157 to 181
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
60 to 72
110 to 128
Cremating 74 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
109 to 147
220 to 256
Carbonising 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
153 to 208
310 to 361
Essences 82 ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
139 to 189
281 to 327
Humming 3 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2
9 to 12
Buzzing 13 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3
46 to 53
Snapping 19 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 7
74 to 84
Snapping (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 4
52 to 55
Upgraded (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
2 to 5
46 to 64
Crackling (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 6
70 to 79
Crackling 31 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 9
102 to 117
Sparking 34 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
3 to 12
130 to 146
Upgraded (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 9
104 to 139
Arcing 42 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 15
165 to 183
Shocking 51 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
6 to 16
195 to 223
Discharging 63 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
8 to 23
263 to 293
Upgraded (Master Crafted) 68 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
10 to 14
162 to 197
Electrocuting 74 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
12 to 31
367 to 415
Vapourising 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
17 to 44
516 to 583
Essences 82 ความเสียหายจากสายฟ้าต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากสายฟ้าสูงสุดเพิ่มเติม
15 to 41
467 to 530

Two Handed Spell Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Frosted 1 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
1 to 2
3 to 4
Chilled 11 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
8 to 10
15 to 18
Icy 18 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
12 to 16
23 to 27
Icy (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
10 to 13
19 to 23
Frigid 26 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
16 to 22
33 to 38
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
14 to 19
28 to 33
Frigid (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
14 to 19
28 to 33
Freezing 33 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
21 to 27
41 to 48
Frozen 42 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
26 to 34
52 to 60
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
26 to 34
52 to 60
Glaciated 51 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
31 to 41
62 to 73
Polar 62 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
38 to 50
75 to 88
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
38 to 50
75 to 88
Entombing 74 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
45 to 60
89 to 104
Essences 82 Spell Minimum Added Cold Damage
Spell Maximum Added Cold Damage
57 to 66
100 to 111
Heated 1 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
1 to 2
4 to 5
Smouldering 11 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
8 to 11
17 to 19
Smoking 18 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
13 to 17
26 to 30
Smoking (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
11 to 14
22 to 25
Burning 26 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
18 to 24
36 to 42
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
16 to 21
31 to 36
Burning (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
16 to 21
31 to 36
Flaming 33 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
23 to 30
45 to 53
Scorching 42 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
28 to 38
57 to 66
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
28 to 38
57 to 66
Incinerating 51 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
34 to 46
68 to 80
Blasting 62 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
41 to 55
83 to 96
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
41 to 55
83 to 96
Cremating 74 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
49 to 65
98 to 115
Essences 82 Spell Minimum Added Fire Damage
Spell Maximum Added Fire Damage
67 to 81
120 to 135
Humming 1 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1
6 to 7
Buzzing 11 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 3
32 to 34
Snapping 18 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 4
49 to 52
Snapping (Master Crafted) 20 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 3
41 to 43
Crackling 26 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 6
69 to 73
Crackling (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 5
59 to 63
Upgraded (Master Crafted) 30 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
1 to 5
59 to 63
Sparking 33 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
2 to 7
87 to 92
Arcing 42 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
3 to 9
109 to 115
Upgraded (Master Crafted) 50 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
3 to 9
109 to 115
Shocking 51 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
4 to 11
132 to 139
Discharging 62 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
4 to 13
159 to 168
Upgraded (Master Crafted) 68 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
4 to 13
159 to 168
Electrocuting 74 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
5 to 15
189 to 200
Essences 82 Spell Minimum Added Lightning Damage
Spell Maximum Added Lightning Damage
6 to 16
201 to 216

Weapon Elemental Damage

ชื่อ เลเวล สถานะ ราคา
Essences 1 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 11 to 15
Catalysing 4 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 19 to 34
Catalysing 4 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 5 to 10
Catalysing 4 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 11 to 20
Essences 10 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 16 to 20
Infusing 15 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 21 to 30
Infusing 15 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 11 to 20
Infusing 15 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 36 to 51
Catalyzing (Master Crafted) 20 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 8 to 22
Catalyzing (Master Crafted) 20 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 8 to 22
Essences 26 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 21 to 25
Empowering 30 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 21 to 30
Empowering 30 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 31 to 36
Empowering 30 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 53 to 61
Catalyzing (Master Crafted) 30 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 4 to 12
Upgraded (Master Crafted) 30 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 15 to 23
Essences 42 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 26 to 29
Upgraded (Master Crafted) 50 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 24 to 32
Essences 58 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 30 to 34
Unleashed 60 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 37 to 42
Unleashed 60 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 63 to 71
Unleashed 60 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 31 to 36
Essences 74 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 35 to 38
Overpowering 81 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 43 to 50
Overpowering 81 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 73 to 85
Overpowering 81 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 37 to 42
Essences 82 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 39 to 42
Devastating 86 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 87 to 100
Devastating 86 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 43 to 50
Devastating 86 ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +% 51 to 59