Accuracy

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Steadiness 1 อัตราความแม่นยำ 50 to 100
of Steadiness 1 อัตราความแม่นยำ 31 to 60
of Calm 1 อัตราความแม่นยำ 10 to 30
of Calm 1 อัตราความแม่นยำ 5 to 15
of Steadiness 12 อัตราความแม่นยำ 16 to 60
of Craft (Master Crafted) 20 อัตราความแม่นยำ 91 to 120
of Accuracy (Master Crafted) 20 อัตราความแม่นยำ 91 to 120
of Precision 20 อัตราความแม่นยำ 100 to 165
of Accuracy 20 อัตราความแม่นยำ 61 to 100
of Precision 26 อัตราความแม่นยำ 101 to 130
of Precision (Master Crafted) 30 อัตราความแม่นยำ 121 to 150
of the Sniper 33 อัตราความแม่นยำ 131 to 165
of the Sniper 40 อัตราความแม่นยำ 166 to 250
of Craft (Master Crafted) 40 อัตราความแม่นยำ 121 to 150
of the Marksman 41 อัตราความแม่นยำ 166 to 200
of the Deadeye 50 อัตราความแม่นยำ 201 to 250
of the Marksman 52 อัตราความแม่นยำ 61 to 120
of the Marksman 60 อัตราความแม่นยำ 251 to 350
of the Ranger 63 อัตราความแม่นยำ 251 to 320
of Craft (Master Crafted) 68 อัตราความแม่นยำ 151 to 220
of the Ranger 75 อัตราความแม่นยำ 351 to 480
of the Assassin 76 อัตราความแม่นยำ 321 to 400
of the Ranger 78 อัตราความแม่นยำ 121 to 240
of the Essence 82 อัตราความแม่นยำ 401 to 440
of Lioneye 85 อัตราความแม่นยำ 481 to 600
of Lioneye 85 อัตราความแม่นยำ 401 to 500
of Calm 1 อัตราความแม่นยำ 5 to 15
of Steadiness 1 อัตราความแม่นยำ 80 to 130
of Steadiness 12 อัตราความแม่นยำ 16 to 60
of Accuracy (Master Crafted) 20 อัตราความแม่นยำ 91 to 120
of Accuracy 20 อัตราความแม่นยำ 61 to 100
of Precision 20 อัตราความแม่นยำ 131 to 215
of Craft (Master Crafted) 20 อัตราความแม่นยำ 91 to 120
of Precision 26 อัตราความแม่นยำ 101 to 130
of Precision (Master Crafted) 30 อัตราความแม่นยำ 121 to 150
of the Sniper 33 อัตราความแม่นยำ 131 to 165
of the Sniper 40 อัตราความแม่นยำ 216 to 325
of Craft (Master Crafted) 40 อัตราความแม่นยำ 121 to 200
of the Marksman 41 อัตราความแม่นยำ 166 to 200
of the Deadeye 50 อัตราความแม่นยำ 201 to 250
of the Marksman 60 อัตราความแม่นยำ 326 to 455
of the Ranger 63 อัตราความแม่นยำ 251 to 320
of Craft (Master Crafted) 68 อัตราความแม่นยำ 201 to 300
of the Ranger 75 อัตราความแม่นยำ 456 to 624
of the Assassin 80 อัตราความแม่นยำ 321 to 360
of the Essence 82 อัตราความแม่นยำ 361 to 380
of Lioneye 85 อัตราความแม่นยำ 625 to 780

Accuracy and Light Radius

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Shining 8 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ
5
10 to 20
of Shining 8 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
5
9 to 11
of Shining 8 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ
5
10 to 20
of Shining 8 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
5
9 to 11
of Light 15 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ
10
21 to 40
of Light 15 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ
10
21 to 40
of Light 15 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
10
12 to 15
of Light 15 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
10
12 to 15
of Radiance 30 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
15
16 to 20
of Radiance 30 +% รัศมีแสง
อัตราความแม่นยำ +%
15
16 to 20

Armour

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Underground 1 ป้องกันกายภาพในตัวละคร +% 25 to 50

Attack Speed

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Skill 1 ความเร็วการโจมตี +% 5 to 7
of Ease 11 ความเร็วการโจมตี +% 8 to 10
of Ease (Master Crafted) 20 ความเร็วการโจมตี +% 9 to 12
of Ease (Master Crafted) 20 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 12
of Mastery 22 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 13
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการโจมตี +% 3 to 5
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 12
of the Essence 42 ความเร็วการโจมตี +% 6 to 7
of the Essence 42 ความเร็วการโจมตี +% 4 to 5
of the Essence 58 ความเร็วการโจมตี +% 5 to 6
of the Essence 58 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 8
of the Essence 74 ความเร็วการโจมตี +% 6 to 7
of the Essence 74 ความเร็วการโจมตี +% 9 to 10
of Grandmastery 76 ความเร็วการโจมตี +% 14 to 16
of the Elder 82 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 13
of the Essence 82 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 8
of the Essence 82 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 12
of the Essence 82 ความเร็วการโจมตี +% 17 to 18
of Skill 1 ความเร็วการโจมตี +% 5 to 7
of Ease 11 ความเร็วการโจมตี +% 8 to 10
of Mastery (Master Crafted) 20 ความเร็วการโจมตี +% 8 to 11
of Ease (Master Crafted) 20 ความเร็วการโจมตี +% 7 to 12
of Mastery 22 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 13
of Renown (Master Crafted) 30 ความเร็วการโจมตี +% 12 to 15
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการโจมตี +% 8 to 10
of Renown 30 ความเร็วการโจมตี +% 14 to 16
of Acclaim 37 ความเร็วการโจมตี +% 17 to 19
of the Essence 42 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 12
of Fame 45 ความเร็วการโจมตี +% 20 to 22
of Craft (Master Crafted) 50 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 15
of the Essence 58 ความเร็วการโจมตี +% 13 to 14
of Infamy 60 ความเร็วการโจมตี +% 23 to 25
of the Essence 74 ความเร็วการโจมตี +% 15 to 16
of Craft (Master Crafted) 75 ความเร็วการโจมตี +% 11 to 13
of Craft (Master Crafted) 75 ความเร็วการโจมตี +% 16 to 20
of Celebration 77 ความเร็วการโจมตี +% 26 to 27
of the Essence 82 ความเร็วการโจมตี +% 17 to 18
of the Essence 82 ความเร็วการโจมตี +% 28 to 30

Attributes

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Clouds 1 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 1 to 4
of the Sky 11 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 5 to 8
of the Sky (Master Crafted) 20 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 6 to 11
of the Meteor (Master Crafted) 20 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 11 to 14
of the Meteor 22 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 9 to 12
of Craft (Master Crafted) 30 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 6 to 9
of the Comet 33 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 13 to 16
of the Heavens 44 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 17 to 20
of Craft (Master Crafted) 50 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 10 to 13
of the Galaxy 55 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 21 to 24
of the Universe 66 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 25 to 28
of the Infinite 77 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 29 to 32
of the Multiverse 85 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 33 to 35
of the Mongoose 1 Dex เพิ่มเติม 8 to 12
of the Lynx 11 Dex เพิ่มเติม 13 to 17
of the Lynx (Master Crafted) 15 Dex เพิ่มเติม 20 to 25
of Craft (Master Crafted) 15 Dex เพิ่มเติม 15 to 20
of the Lynx (Master Crafted) 15 Dex เพิ่มเติม 20 to 25
of the Lynx (Master Crafted) 15 Dex เพิ่มเติม 20 to 25
of the Lynx (Master Crafted) 15 Dex เพิ่มเติม 16 to 20
of Craft (Master Crafted) 20 Dex เพิ่มเติม 21 to 25
of the Fox 22 Dex เพิ่มเติม 18 to 22
of the Fox (Master Crafted) 25 Dex เพิ่มเติม 26 to 30
of the Fox (Master Crafted) 25 Dex เพิ่มเติม 26 to 30
of the Fox (Master Crafted) 25 Dex เพิ่มเติม 21 to 25
of the Fox (Master Crafted) 25 Dex เพิ่มเติม 26 to 30
of the Falcon 33 Dex เพิ่มเติม 23 to 27
of Craft (Master Crafted) 40 Dex เพิ่มเติม 26 to 30
of the Panther 44 Dex เพิ่มเติม 28 to 32
of the Leopard 55 Dex เพิ่มเติม 33 to 37
of the Jaguar 66 Dex เพิ่มเติม 38 to 42
of the Phantom 74 Dex เพิ่มเติม 43 to 50
of the Wind 82 Dex เพิ่มเติม 51 to 55
of the Essence 82 Dex เพิ่มเติม 51 to 58
of the Blur 85 Dex เพิ่มเติม 56 to 60
of the Pupil 1 Int เพิ่มเติม 8 to 12
of the Student 11 Int เพิ่มเติม 13 to 17
of Craft (Master Crafted) 15 Int เพิ่มเติม 15 to 20
of the Student (Master Crafted) 15 Int เพิ่มเติม 20 to 25
of the Student (Master Crafted) 15 Int เพิ่มเติม 16 to 20
of Craft (Master Crafted) 20 Int เพิ่มเติม 21 to 25
of the Prodigy 22 Int เพิ่มเติม 18 to 22
of the Prodigy (Master Crafted) 25 Int เพิ่มเติม 21 to 25
of the Prodigy (Master Crafted) 25 Int เพิ่มเติม 26 to 30
of the Augur 33 Int เพิ่มเติม 23 to 27
of Craft (Master Crafted) 40 Int เพิ่มเติม 26 to 30
of the Philosopher 44 Int เพิ่มเติม 28 to 32
of the Sage 55 Int เพิ่มเติม 33 to 37
of the Savant 66 Int เพิ่มเติม 38 to 42
of the Virtuoso 74 Int เพิ่มเติม 43 to 50
of the Genius 82 Int เพิ่มเติม 51 to 55
of the Essence 82 Int เพิ่มเติม 51 to 58
of the Polymath 85 Int เพิ่มเติม 56 to 60
of the Brute 1 Str เพิ่มเติม 8 to 12
of the Wrestler 11 Str เพิ่มเติม 13 to 17
of Craft (Master Crafted) 15 Str เพิ่มเติม 15 to 20
of the Wrestler (Master Crafted) 15 Str เพิ่มเติม 20 to 25
of the Wrestler (Master Crafted) 15 Str เพิ่มเติม 16 to 20
of the Wrestler (Master Crafted) 15 Str เพิ่มเติม 20 to 25
of Craft (Master Crafted) 20 Str เพิ่มเติม 21 to 25
of the Bear 22 Str เพิ่มเติม 18 to 22
of the Bear (Master Crafted) 25 Str เพิ่มเติม 26 to 30
of the Bear (Master Crafted) 25 Str เพิ่มเติม 26 to 30
of the Bear (Master Crafted) 25 Str เพิ่มเติม 21 to 25
of the Lion 33 Str เพิ่มเติม 23 to 27
of Craft (Master Crafted) 40 Str เพิ่มเติม 26 to 30
of the Gorilla 44 Str เพิ่มเติม 28 to 32
of the Goliath 55 Str เพิ่มเติม 33 to 37
of the Leviathan 66 Str เพิ่มเติม 38 to 42
of the Titan 74 Str เพิ่มเติม 43 to 50
of the Gods 82 Str เพิ่มเติม 51 to 55
of the Essence 82 Str เพิ่มเติม 51 to 58
of the Godslayer 85 Str เพิ่มเติม 56 to 60

Cast Speed

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Talent 2 ความเร็วการร่าย +% 8 to 11
of Talent 2 ความเร็วการร่าย +% 5 to 7
of Nimbleness 15 ความเร็วการร่าย +% 12 to 15
of Nimbleness 15 ความเร็วการร่าย +% 8 to 10
of Nimbleness (Master Crafted) 20 ความเร็วการร่าย +% 9 to 11
of Talent (Master Crafted) 30 ความเร็วการร่าย +% 4 to 8
of Expertise 30 ความเร็วการร่าย +% 17 to 20
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการร่าย +% 12 to 15
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการร่าย +% 6 to 8
of Craft (Master Crafted) 30 ความเร็วการร่าย +% 9 to 11
of Expertise 30 ความเร็วการร่าย +% 11 to 13
of Legerdemain 40 ความเร็วการร่าย +% 14 to 16
of Legerdemain 40 ความเร็วการร่าย +% 21 to 24
of Craft (Master Crafted) 50 ความเร็วการร่าย +% 12 to 14
of Craft (Master Crafted) 50 ความเร็วการร่าย +% 16 to 20
of Prestidigitation 55 ความเร็วการร่าย +% 17 to 19
of Prestidigitation 55 ความเร็วการร่าย +% 26 to 29
of Sortilege 72 ความเร็วการร่าย +% 30 to 33
of Sortilege 72 ความเร็วการร่าย +% 20 to 22
of Craft (Master Crafted) 75 ความเร็วการร่าย +% 15 to 18
of Craft (Master Crafted) 75 ความเร็วการร่าย +% 21 to 28
of the Essence 82 ความเร็วการร่าย +% 26 to 28
of the Essence 82 ความเร็วการร่าย +% 39 to 42
of Finesse 83 ความเร็วการร่าย +% 23 to 25
of Finesse 83 ความเร็วการร่าย +% 35 to 38

Critical Strikes

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Ire 8 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 10 to 14
of Ire 8 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 8 to 12
of Anger (Master Crafted) 20 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 21
of Anger (Master Crafted) 20 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 21
of Anger 21 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 13 to 19
of Anger 21 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 15 to 19
of Rage (Master Crafted) 30 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 22 to 27
of Rage (Master Crafted) 30 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 22 to 27
of Rage 30 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 20 to 24
of Rage 31 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 20 to 24
of Craft (Master Crafted) 40 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 19
of Fury 44 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 25 to 29
of Fury 45 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 25 to 29
of the Essence 58 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 15 to 17
of Ferocity 59 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 30 to 34
of Ferocity 59 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 30 to 34
of Craft (Master Crafted) 60 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 20 to 24
of the Elder 68 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 8 to 12
of the Conquest 68 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 14 to 16
of the Conquest 68 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 11 to 13
of the Conquest 70 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 14 to 16
of Destruction 73 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 35 to 38
of Destruction 74 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 35 to 38
of the Essence 74 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 18 to 20
of the Conquest 75 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 20
of the Elder 75 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 13 to 16
of Craft (Master Crafted) 75 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 25 to 28
of the Conquest 75 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 19
of the Elder 80 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 17 to 20
of the Conquest 80 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 20 to 22
of the Essence 82 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 21 to 25
of the Essence 82 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 35 to 41
of Needling 5 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 10 to 14
of Stinging 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 15 to 19
of Stinging (Master Crafted) 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 17 to 21
of Needling (Master Crafted) 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 12 to 16
of Piercing (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 27
of Puncturing (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 27 to 32
of Puncturing (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 27
of Piercing 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 20 to 24
of the Essence 42 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 15 to 17
of Rupturing 44 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 25 to 29
of Craft (Master Crafted) 50 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 17 to 21
of Penetrating 58 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 30 to 34
of the Essence 58 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 18 to 20
of the Crusade 68 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 16 to 20
of Shaping 68 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 10 to 15
of Craft (Master Crafted) 68 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 27
of the Crusade 68 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 15 to 17
of the Crusade 70 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 21 to 25
of Incision 72 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 35 to 38
of the Essence 74 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 21 to 23
of the Crusade 75 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 26 to 30
of the Crusade 75 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 18 to 21
of Shaping 75 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 16 to 20
of the Crusade 80 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 25
of Shaping 80 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 21 to 25
of the Essence 82 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 24 to 26
of the Essence 82 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 39 to 42
of Rending 85 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 39 to 44
of Needling 1 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 10 to 14
of Stinging 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 15 to 19
of Stinging (Master Crafted) 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 17 to 21
of Stinging (Master Crafted) 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 17 to 21
of Piercing (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 27
of Piercing 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 20 to 24
of Piercing (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 22 to 27
of Craft (Master Crafted) 40 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 17 to 19
of Puncturing 44 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 25 to 29
of Penetrating 59 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 30 to 34
of Craft (Master Crafted) 60 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 20 to 24
of Incision 73 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 35 to 38
of Craft (Master Crafted) 75 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 25 to 27
of Menace 11 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 10 to 19
of Havoc (Master Crafted) 20 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 30 to 49
of Havoc 21 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 20 to 39
of Disaster 28 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 40 to 59
of Disaster (Master Crafted) 30 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 50 to 69
of Craft (Master Crafted) 40 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 30 to 49
of Craft (Master Crafted) 40 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 45 to 75
of Calamity 41 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 60 to 79
of Ruin 59 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 80 to 99
of Craft (Master Crafted) 60 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 76 to 105
of Craft (Master Crafted) 60 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 50 to 69
of Unmaking 76 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 100 to 109
of the Essence 82 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 110 to 119

Damage Scaling

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Craft (Master Crafted) 30 ความเสียหายทางกายภาพ +% 9 to 12
of Craft (Master Crafted) 50 ความเสียหายทางกายภาพ +% 13 to 16

Elemental Damage Scaling

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Essence 1 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 6 to 10
of the Essence 10 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 11 to 14
of Snow 12 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 3 to 7
of Sleet (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 10 to 14
of Craft (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 9 to 12
of Sleet 24 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 8 to 12
of the Essence 26 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 15 to 18
of Ice (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 15 to 19
of Ice 36 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 13 to 17
of Craft (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 13 to 16
of the Essence 42 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 19 to 22
of Rime 50 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 18 to 22
of the Essence 58 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 23 to 26
of Floe 64 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 23 to 26
of the Essence 74 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 27 to 30
of Glaciation 76 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 27 to 30
of the Essence 82 ความเสียหายจากน้ำแข็ง +% 31 to 34
of Embers 8 ความเสียหายจากไฟ +% 3 to 7
of the Essence 10 ความเสียหายจากไฟ +% 11 to 14
of Coals (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟ +% 10 to 14
of Craft (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากไฟ +% 9 to 12
of Coals 22 ความเสียหายจากไฟ +% 8 to 12
of the Essence 26 ความเสียหายจากไฟ +% 15 to 18
of Cinders (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากไฟ +% 15 to 19
of Cinders 36 ความเสียหายจากไฟ +% 13 to 17
of Craft (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากไฟ +% 13 to 16
of the Essence 42 ความเสียหายจากไฟ +% 19 to 22
of Flames 50 ความเสียหายจากไฟ +% 18 to 22
of the Essence 58 ความเสียหายจากไฟ +% 23 to 26
of Immolation 64 ความเสียหายจากไฟ +% 23 to 26
of the Essence 74 ความเสียหายจากไฟ +% 27 to 30
of Ashes 76 ความเสียหายจากไฟ +% 27 to 30
of the Essence 82 ความเสียหายจากไฟ +% 31 to 34
of Sparks 10 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 3 to 7
of Craft (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 9 to 12
of Static (Master Crafted) 20 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 10 to 14
of Static 23 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 8 to 12
of Electricity (Master Crafted) 30 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 15 to 19
of Electricity 36 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 13 to 17
of Craft (Master Crafted) 40 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 13 to 16
of Voltage 50 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 18 to 22
of Discharge 64 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 23 to 26
of Arcing 76 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 27 to 30
of the Essence 82 ความเสียหายจากสายฟ้า +% 31 to 34

Energy Shield

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Underground 1 โล่พลังงาน +% 25 to 50
of Fearlessness (Master Crafted) 50 โล่พลังงาน +% 5 to 20

Evasion

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Blurring (Master Crafted) 50 อัตราการหลบหลีก +% 5 to 20
of the Underground 1 อัตราการหลบหลีก +% 25 to 50

Flask

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Fending 9 ขวดเพิ่มการกระเด็นถอยหลังระหว่างการฮีล 1
of Iron Skin 6 ขวด +% เกราะระหว่างการฮีล 60 to 100
of Acceleration 12 Local Flask Attack Speed +% While Healing 8 to 12
of Staunching 8 ขวดกันการเสียเลือดระหว่างการฮีล 1
of Quickening 12 Local Flask Cast Speed +% While Healing 8 to 12
of Infliction 12 Local Flask Chance To Freeze Shock Ignite % While Healing 20 to 25
of Heat 4 ขวดกันหนาวสั่นและแช่แข็งระหว่างการฮีล 1
of Warding 18 ขวด Local กันคำสาประหว่างการฮีล 1
of Draining 10 Local Flask Energy Shield Leech From Spell Damage Permyriad While Healing 40
of Reflexes 8 ขวด +% หลบหลีกระหว่างการฮีล 60 to 100
of Dousing 6 ขวดกันลุกไหม้ระหว่างการฮีล 1
of Bloodletting 10 Local Flask Life Leech From Attack Damage Permyriad While Healing 40
of Gluttony 10 Local Flask Life Leech Permyriad While Healing 40
of Craving 12 Local Flask Mana Leech Permyriad While Healing 40
of Animation 10 % ฮีลมินเนียนของขวด 40 to 60
of Adrenaline 5 ขวด +% ความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างการฮีล 20 to 30
of Curing 16 Local Flask Poison Immunity During Flask Effect 1
of Resistance 1 ขวด +% ความต้านทานระหว่างการฮีล 20 to 30
of Grounding 10 ขวดกันช็อตระหว่างการฮีล 1
of Steadiness 1 ขวด +% การฟื้นตัวจากการมึนงงระหว่างการฮีล 40 to 60
of Gluttony 10 ขวด +% ดูดพลังชีวิตระหว่างการฮีล 2

Flask Effects

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Refilling 2 เพิ่มชาร์จที่ได้รับของขวด +% 10 to 20
of Overflowing 85 เพิ่มชาร์จที่ได้รับของขวด +% 21 to 30
of Sipping 3 +% ชาร์จขวดที่ใช้ -20 to -10
of Savouring 7 เพิ่มระยะเวลาของขวด +% 10 to 20
of Savouring (Master Crafted) 20 เพิ่มระยะเวลาของขวด +% 5 to 15
of Craft (Master Crafted) 50 เพิ่มระยะเวลาของขวด +% 5 to 10
of Craft (Master Crafted) 68 เพิ่มระยะเวลาของขวด +% 11 to 15
of the Underground 1 เพิ่มปริมาณพลังชีวิตของขวด +% 20 to 30

Hybrid Defences

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Underground 1 +% เกราะและโล่พลังงาน 25 to 50
of the Underground 1 +% เกราะและการหลบหลีก 25 to 50
of the Underground 1 +% เกราะและการหลบหลีกและโล่พลังงาน 25 to 50
of the Underground 1 +% การหลบหลีกและโล่พลังงาน 25 to 50

Item Acquisition

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Plunder 3 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 6 to 10
of Raiding (Master Crafted) 30 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 13 to 17
of Raiding 30 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 11 to 14
of Archaeology 53 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 15 to 20
of Excavation 75 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 21 to 26

Jewel

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Precision 1 อัตราความแม่นยำ +% 10 to 14
of Deadliness 1 อัตราความแม่นยำ +%
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
6 to 10
6 to 10
of Adaption 1 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 6 to 8
of Adaption 1 คุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มเติม 6 to 8
of Dexterity 1 Dex เพิ่มเติม 12 to 16
of Dexterity 1 Dex เพิ่มเติม 12 to 16
of Cunning 1 Dex และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Cunning 1 Dex และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Intelligence 1 Int เพิ่มเติม 12 to 16
of Intelligence 1 Int เพิ่มเติม 12 to 16
of Strength 1 Str เพิ่มเติม 12 to 16
of Strength 1 Str เพิ่มเติม 12 to 16
of Athletics 1 Str และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Athletics 1 Str และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Spirit 1 Str และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Spirit 1 Str และ Int เพิ่มเติม 8 to 10
of Blasting 1 Area Damage +% 10 to 12
of Zeal 1 Attack And Cast Speed +% 2 to 4
of Berserking 1 ความเร็วการโจมตี +% 3 to 5
of Berserking 1 ความเร็วการโจมตี +% 3 to 5
of Enchanting 1 ความเร็วการร่าย +% 2 to 4
of Enchanting 1 ความเร็วการร่าย +% 2 to 4
of Freezing 1 Base Chance To Freeze %
เพิ่มระยะเวลาการถูกแช่แข็ง
3 to 5
12 to 16
of Burning 1 Base Chance To Ignite %
เพิ่มระยะเวลาการลุกไหม้
3 to 5
6 to 8
of Poisoning 1 Base Chance To Poison On Hit %
Base Poison Duration +%
3 to 5
6 to 8
of Shocking 1 Base Chance To Shock %
เพิ่มระยะเวลาการถูกช็อต
3 to 5
12 to 16
of Order 1 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 7 to 13
of Order 1 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 7 to 13
of the Beast 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 12 to 15
of the Beast 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 12 to 15
of Potency 1 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 9 to 12
of Potency 1 ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +% 9 to 12
of the Dragon 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 12 to 15
of the Dragon 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 12 to 15
of Fending 1 Base Global Chance To Knockback % 4 to 6
of Raiding 1 เพิ่ม % ความหายากของไอเท็ม 4 to 6
of Rejuvenation 1 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 2 to 3
of Grounding 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 12 to 15
of Grounding 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 12 to 15
of Efficiency 1 การลดมานาที่ใช้ 3 to 5
of Venom 1 Base Poison Damage +% 16 to 20
of Soaring 1 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 6 to 8
of Resistance 1 ต้านทานธาตุทั้งหมด 8 to 10
of Resistance 1 ต้านทานธาตุทั้งหมด 8 to 10
of Unmaking 1 Base Spell Critical Strike Multiplier + 12 to 15
of Stunning 1 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 10 to 14
of Recovery 1 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 10 to 14
of Haemophilia 1 Bleeding Damage +% 16 to 20
of Bleeding 1 Bleed On Hit With Attacks %
Base Bleed Duration +%
3 to 5
12 to 16
of Combusting 1 เพิ่มความเสียหายจากการไหม้ 16 to 20
of Shelter 1 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 10 to 12
of Shelter 1 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 10 to 12
of Menace 1 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 8 to 12
of Menace 1 +% โอกาสจู่โจมคริติคอล 8 to 12
of Wounding 1 ความเสียหายทั้งหมด 8 to 10
of Entropy 1 Damage Over Time +% 10 to 12
of the Apocalypse 1 Elemental Critical Strike Chance +% 10 to 14
of the Elements 1 Elemental Critical Strike Multiplier + 12 to 15
of Focus 1 Energy Shield Gain Per Target 2 to 3
of the Hearth 1 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 10 to 12
of the Hearth 1 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 10 to 12
of Insulation 1 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 10 to 12
of Insulation 1 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 10 to 12
of Absorption 1 มานาที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 1 to 2
of Weight 1 Melee Critical Strike Chance +% 10 to 14
of Combat 1 ความเสียหายระยะประชิด +% 10 to 12
of Demolishing 1 Melee Weapon Critical Strike Multiplier + 12 to 15
of Suggestion 1 Minion Accuracy Rating 95 to 125
of Instruction 1 Minion Accuracy Rating 126 to 180
of Command 1 Minion Accuracy Rating 181 to 250
of Training 1 Minion Accuracy Rating +% 22 to 26
of the Wall 1 Minion Block % 2 to 4
of Resilience 1 Minion Elemental Resistance % 11 to 15
of Acclimatisation 1 Minion Elemental Resistance % 6 to 10
of Fortitude 1 เพิ่มพลังชีวิตของ Minion 8 to 12
of Archery 1 Projectile Damage +% 10 to 12
of Annihilation 1 +% โอกาสจู่โจมคริติคอลของเวท 10 to 14
of Mysticism 1 ความเสียหายของเวท +% 10 to 12
of Runes 1 Totem Elemental Resistance % 6 to 10

Life Gain On Hit

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Rejuvenation 8 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 2
of Rejuvenation (Master Crafted) 20 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 1 to 2
of Restoration 20 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 3
of Rejuvenation (Master Crafted) 20 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 2 to 3
of Regrowth 30 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 4
of Nourishment 40 พลังชีวิตที่ได้รับเมื่อโจมตีโดน 5
of Rejuvenation 8 พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย 2
of Restoration 20 พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย 3
of Regrowth 30 พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย 4
of Nourishment 40 พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย 5

Life Gained on Kill

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Success 1 ได้รับพลังชีวิตเมื่อสังหารศัตรู 3 to 6
of Victory 23 ได้รับพลังชีวิตเมื่อสังหารศัตรู 7 to 10
of Triumph 40 ได้รับพลังชีวิตเมื่อสังหารศัตรู 11 to 14

Life Regeneration

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Newt 1 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 60 to 120
of the Essence 10 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 121 to 240
of the Lizard 18 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 121 to 240
of the Flatworm 30 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 241 to 420
of the Starfish 44 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 421 to 600
of the Hydra 59 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 601 to 780
of the Troll 78 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 781 to 960
of the Essence 82 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 900 to 1080
of Ryslatha 83 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 961 to 1200
of the Phoenix 86 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนาที 1201 to 1500
of the Underground 1 Life Regeneration Rate Per Minute % 60
of the Order (Master Crafted) 1 Life Regeneration Rate Per Minute % 24 to 36
of Youthfulness 18 Life Regeneration Rate Per Minute % 24 to 30
of Vitality 36 Life Regeneration Rate Per Minute % 36 to 42
of the Order (Master Crafted) 60 Life Regeneration Rate Per Minute % 30 to 36
of Longevity 60 Life Regeneration Rate Per Minute % 48 to 54
of the Hunt 68 Life Regeneration Rate Per Minute % 66 to 90
of the Elder 68 Life Regeneration Rate Per Minute % 60 to 90
of the Hunt 68 Life Regeneration Rate Per Minute % 60 to 90
of the Conquest 68 Life Regeneration Rate Per Minute % 48 to 72
of the Conquest 73 Life Regeneration Rate Per Minute % 78 to 90
of the Hunt 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 96 to 120
of the Order (Master Crafted) 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 42 to 60
of the Order (Master Crafted) 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 42 to 60
of the Elder 75 Life Regeneration Rate Per Minute % 96 to 120
of the Hunt 80 Life Regeneration Rate Per Minute % 96 to 120
of Immortality 81 Life Regeneration Rate Per Minute % 60 to 66

Mana Gained on Kill

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Absorption 1 ได้รับมานาเมื่อสังหารศัตรู 1
of Osmosis 24 ได้รับมานาเมื่อสังหารศัตรู 2 to 3
of Consumption 40 ได้รับมานาเมื่อสังหารศัตรู 4 to 6

Mana Regeneration

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Excitement 2 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 10 to 19
of Joy 18 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 20 to 29
of Joy (Master Crafted) 20 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 25 to 34
of Joy (Master Crafted) 20 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 25 to 34
of Elation 29 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 30 to 39
of Elation (Master Crafted) 30 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 35 to 44
of Craft (Master Crafted) 30 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 20 to 30
of Bliss 42 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 40 to 49
of Craft (Master Crafted) 50 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 31 to 40
of Euphoria 55 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 50 to 59
of the Underground 60 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 30 to 50
of the Conquest 68 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 41 to 55
of Shaping 68 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 41 to 55
of the Conquest 75 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 56 to 70
of Shaping 75 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 56 to 70
of Nirvana 79 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 60 to 69
of the Essence 82 อัตราการฟื้นฟูมานา +% 70 to 76

Movement Velocity

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Redemption 68 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 3 to 6
of Redemption 73 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 7 to 10
of Shaping 75 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 3 to 6
of Shaping 84 ความเร่งของการเคลื่อนที่ +% 7 to 10

Projectile Speed

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Darting 14 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 10 to 17
of Flight (Master Crafted) 25 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 10 to 30
of Flight 27 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 18 to 25
of the Essence 28 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 47 to 52
of Propulsion 41 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 26 to 33
of the Zephyr 55 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 34 to 41
of the Gale 82 เพิ่มความเร็ว Projectile +% 42 to 46

Reduced Attribute Requirements

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Worthy 36 +% ข้อกำหนดสถานะ Local -18
of the Apt 60 +% ข้อกำหนดสถานะ Local -32

Resistance

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Lost 16 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 5 to 10
of Banishment 30 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 11 to 15
of Eviction 44 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 16 to 20
of Expulsion 56 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 21 to 25
of Exile 65 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 26 to 30
of Bameth 81 % ความต้านทานความเสียหายเคออสฐาน 31 to 35
of the Inuit 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 6 to 11
of the Seal 14 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 12 to 17
of Craft (Master Crafted) 15 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 16 to 20
of the Penguin (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 16 to 20
of the Penguin (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 21 to 25
of the Penguin (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 16 to 20
of the Penguin (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 16 to 20
of the Penguin 26 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 18 to 23
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 21 to 28
of the Yeti (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 21 to 25
of the Yeti (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 21 to 25
of the Yeti (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 21 to 25
of the Yeti (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 26 to 30
of the Yeti 38 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 24 to 29
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 29 to 35
of the Walrus 50 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 30 to 35
of the Polar Bear 60 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 36 to 41
of the Ice 72 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 42 to 45
of Haast 84 % ความต้านทานความเสียหายธาตุน้ำแข็งฐาน 46 to 48
of the Whelpling 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 6 to 11
of the Salamander 12 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 12 to 17
of Craft (Master Crafted) 15 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 16 to 20
of the Drake (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 21 to 25
of the Drake (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 16 to 20
of the Drake (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 16 to 20
of the Drake (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 16 to 20
of the Drake 24 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 18 to 23
of the Kiln (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 21 to 25
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 21 to 28
of the Kiln (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 21 to 25
of the Kiln (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 26 to 30
of the Kiln (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 21 to 25
of the Kiln 36 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 24 to 29
of the Furnace 48 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 30 to 35
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 29 to 35
of the Volcano 60 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 36 to 41
of the Magma 72 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 42 to 45
of Tzteosh 84 % ความต้านทานความเสียหายธาตุไฟฐาน 46 to 48
of the Cloud 1 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 6 to 11
of the Squall 13 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 12 to 17
of Craft (Master Crafted) 15 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 16 to 20
of the Storm (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 21 to 25
of the Storm (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 16 to 20
of the Storm (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 16 to 20
of the Storm (Master Crafted) 20 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 16 to 20
of the Storm 25 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 18 to 23
of the Thunderhead (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 21 to 25
of the Thunderhead (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 21 to 25
of the Thunderhead (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 21 to 25
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 21 to 28
of the Thunderhead (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 26 to 30
of the Thunderhead 37 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 24 to 29
of the Tempest 49 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 30 to 35
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 29 to 35
of the Maelstrom 60 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 36 to 41
of the Lightning 72 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 42 to 45
of Ephij 84 % ความต้านทานความเสียหายธาตุสายฟ้าฐาน 46 to 48
of the Crystal 12 ต้านทานธาตุทั้งหมด 3 to 5
of the Prism (Master Crafted) 20 ต้านทานธาตุทั้งหมด 7 to 10
of the Prism 24 ต้านทานธาตุทั้งหมด 6 to 8
of Craft (Master Crafted) 30 ต้านทานธาตุทั้งหมด 5 to 8
of the Kaleidoscope 36 ต้านทานธาตุทั้งหมด 9 to 11
of Variegation 48 ต้านทานธาตุทั้งหมด 12 to 14
of the Rainbow 60 ต้านทานธาตุทั้งหมด 15 to 16
of Craft (Master Crafted) 60 ต้านทานธาตุทั้งหมด 9 to 12
of the Conquest 68 ต้านทานธาตุทั้งหมด 10 to 12
of the Elder 68 ต้านทานธาตุทั้งหมด 13 to 15
of the Conquest 70 ต้านทานธาตุทั้งหมด 13 to 15
of the Conquest 75 ต้านทานธาตุทั้งหมด 16 to 18
of the Elder 75 ต้านทานธาตุทั้งหมด 16 to 18
of the Span 85 ต้านทานธาตุทั้งหมด 17 to 18
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 10 to 12
of the Thundersnow (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 8 to 13
of the Thundersnow (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 8 to 13
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 13 to 16
of Craft (Master Crafted) 75 % ความต้านทานความเสียหายน้ำแข็งและสายฟ้า 17 to 20
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 10 to 12
of the Chimaera (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 8 to 13
of the Chimaera (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 8 to 13
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 13 to 16
of Craft (Master Crafted) 75 % ความต้านทานความเสียหายไฟและน้ำแข็ง 17 to 20
of Craft (Master Crafted) 30 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 10 to 12
of the Ashcloud (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 8 to 13
of the Ashcloud (Master Crafted) 35 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 8 to 13
of Craft (Master Crafted) 50 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 13 to 16
of Craft (Master Crafted) 75 % ความต้านทานความเสียหายไฟและสายฟ้า 17 to 20

Shield Block

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Intercepting 10 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 1 to 3
of Intercepting (Master Crafted) 30 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 2 to 3
of the Essence 42 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 1 to 2
of Craft (Master Crafted) 50 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 2 to 3
of Walling 58 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 4 to 6
of the Essence 58 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 3 to 4
of Craft (Master Crafted) 68 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 4 to 5
of the Essence 74 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 5 to 6
of the Essence 82 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 7 to 8
of Blocking 85 โอกาสในการ Block เพิ่มเติม % 7 to 8

Spell Damage

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Shaping 68 ความเสียหายของเวท +% 20 to 25
of Shaping 75 ความเสียหายของเวท +% 26 to 30
of Shaping 82 ความเสียหายของเวท +% 31 to 35

Status Ailment

Name เลเวล สถานะ ราคา
of the Crusade 68 Base Self Freeze Duration -% 31 to 35
of the Crusade 70 Base Self Freeze Duration -% 36 to 40
of the Crusade 75 Base Self Freeze Duration -% 41 to 45
of the Crusade 68 Base Self Ignite Duration -% 31 to 35
of the Crusade 70 Base Self Ignite Duration -% 36 to 40
of the Crusade 75 Base Self Ignite Duration -% 41 to 45

Stun

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Impact 5 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 11 to 15
of Dazing 18 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 16 to 20
of Stunning (Master Crafted) 20 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 23 to 28
of Stunning 30 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 21 to 25
of Slamming 44 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 26 to 30
of Staggering 58 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 31 to 35
of the Essence 82 +% ระยะเวลาการมึนงงฐาน 36 to 39
of the Pugilist 5 +% การลดเกณฑ์การ Stun 5 to 7
of the Brawler 20 +% การลดเกณฑ์การ Stun 8 to 9
of the Boxer 30 +% การลดเกณฑ์การ Stun 10 to 11
of the Combatant 44 +% การลดเกณฑ์การ Stun 12 to 13
of the Gladiator 58 +% การลดเกณฑ์การ Stun 14 to 15
of the Essence 82 +% การลดเกณฑ์การ Stun 16 to 17

Stun Recovery

Name เลเวล สถานะ ราคา
of Thick Skin 1 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 11 to 13
of Stone Skin 17 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 14 to 16
of Iron Skin 28 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 17 to 19
of Steel Skin 42 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 20 to 22
of Adamantite Skin 56 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 23 to 25
of Corundum Skin 79 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 26 to 28
of the Essence 82 +% การฟื้นตัวจากการมึนงงฐาน 29 to 34