เกี่ยวกับไอเทมฟิลเตอร์

บล็อกต่างๆ

Syntax พื้นฐานนี้เป็นการรวบรวมบล็อก Show และ Hide ที่จะระบุเงื่อนไขต่างๆสิ่งที่ตรงกับบล็อก Show จะปรากฏและสิ่งที่ตรงกับบล็อก Hide จะถูกซ่อน ถ้ามีหลายเงื่อนไขใน บล็อกหนึ่งก็จะต้องตรงกับทุกเงื่อนไขถึงจะตรงกับไอเทมชิ้นหนึ่ง

ชื่อ
คำอธิบาย
Show
หากมีไอเทมอะไรที่ตรงกับเงื่อนไขในบล็อก "Show" (แสดง) ไอเทมนั้นจะถูกแสดง
ตัวอย่าง
Show
          Rarity >= Rare
Hide
หากมีไอเทมใดๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขในบล็อก "Hide" (ซ่อน) ไอเทมนั้นจะถูกซ่อน ใช้ได้กับฟิลเตอร์ทั่วไปเท่านั้น
ตัวอย่าง
Hide
          BaseType "Scroll of Wisdom"
Minimal
ไอเทมที่ตรงกันจะมีการตั้งป้ายไอเทมให้เป็นขนาดเล็กที่สุดและมีพื้นหลังโปร่งใส ใช้ได้กับฟิลเตอร์ Ruthless เท่านั้น
ตัวอย่าง
Minimal
          BaseType "Scroll of Wisdom"
Continue
บล็อก "Show" (แสดง) หรือ "Hide" (ซ่อน) อาจใช้ "Continue" (ดำเนินการต่อ) เพื่อบ่งชี้่ว่ากฎการหาสิ่งที่ตรงกันจะไม่หยุดเมื่อมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่ตรงกับบล็อกนี้ ตัวอย่างนี้จะซ่อนไอเทมทุกชิ้นที่ดรอปแล้วมีเลเวลต่ำกว่า 85 เว้นแต่จะมี 6 รูและมีไอเทมเลเวลสูงกว่า 80
ตัวอย่าง
Hide
          ItemLevel < 85
          Continue

        Show
          ItemLevel > 80
          Sockets 6
          PlayEffect Blue
ใหม่
Import
นำเนื้อหาฟิลเตอร์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะเข้าไปในไอเทมฟิลเตอร์ปัจจุบัน ใส่ Optional หลังจากชื่อไฟล์เพื่อให้ข้ามไฟล์นั้นไปหากไม่มีอยู่จริง
ตัวอย่าง
Import "MyCustomRules.filter"
Import "MyOptionalRules.filter" Optional

Operator

Operator
คำอธิบาย
=
เท่ากับ
!
ไม่เท่ากับ
!=
ไม่เท่ากับ
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
<
น้อยกว่า
>
มากกว่า
==
ตรงกันทุกประการ

เงื่อนไข

คุณสามารถตั้งเงื่อนไขในการแสดงหรือซ่อนไอเทม

ชื่อ
คำอธิบาย
AlternateQuality
กรองตามไอเทมที่มีค่าคุณภาพพิเศษ
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
AlternateQuality True
AnyEnchantment
กรองตามไอเทมที่มีเอนแชนท์
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
AnyEnchantment True
ArchnemesisMod
กรองตามชื่อม็อดอริคู่อาฆาต
ค่าที่ใช้
ชื่อม็อดอริคู่อาฆาต
ตัวอย่าง
ArchnemesisMod "Toxic"
AreaLevel
กรองตามไอเทมที่ดรอปในพื้นที่หรือขอบข่ายเลเวลซึ่งช่วยได้เป็นหลักในหมวดการเก็บเลเวลของไอเทมฟิลเตอร์ มันจะช่วยให้ปิดหมวดการเก็บเลเวลสำหรับตัวละครเลเวลสูงหรือการเผย Scroll of Wisdom และหินในฟิลเตอร์ที่เข้มงวดกว่าขณะที่เก็บเลเวล
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
AreaLevel < 30
BaseArmour
กรองตามค่าเกราะพื้นฐาน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
BaseArmour > 500
BaseDefencePercentile
กรองตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่าป้องกันพื้นฐาน สำหรับไอเทมที่ไม่ใช่ไอเทมสวมใส่ จะมีเปอร์เซ็นต์ไทล์ค่าป้องกันพื้นฐานเป็น 0 สำหรับไอเทมสวมใส่ จะมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 100 เพราะค่าป้องกันที่ไม่มีการสุ่มนั้นจะถูกนับว่าอยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 100 ไม่เช่นนั้นค่านี้จะถูกคำนวณให้เป็นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ไทล์จากค่าตัวเลขของค่าป้องกันทุกชนิด
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
BaseDefencePercentile >= 90
BaseEnergyShield
กรองตามโล่พลังงานพื้นฐาน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
BaseEnergyShield > 200
BaseEvasion
กรองตามอัตราการหลบหลีกพื้นฐาน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
BaseEvasion >= 153
BaseType
กรองตามชื่อชนิดเบสไอเทม
ค่าที่ใช้
ชื่อไอเทม
ตัวอย่าง
BaseType "Thicket Bow"
BaseWard
กรองตามวอร์ดคุ้มภัยพื้นฐาน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
BaseWard >= 20
BlightedMap
กรองตามแผนที่ไบล์ท
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
BlightedMap False
Class
กรองตามชื่อชนิดไอเทม
ค่าที่ใช้
ชื่อชนิดไอเทม
ตัวอย่าง
Class Currency
Corrupted
กรองตามไอเทมที่มีมลทินหรือไร้มลทิน
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
Corrupted True
CorruptedMods
กรองตามจำนวนม็อดมลทิน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
CorruptedMods >= 1
DropLevel
กรองตามเลเวลที่จะเริ่มดรอปไอเทมชิ้นนี้
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
DropLevel > 65
ElderItem
กรองตามไอเทมเอลเดอร์
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
ElderItem True
ElderMap
กรองตามแผนที่ที่มีอิทธิพลเอลเดอร์หรืออิทธิพลที่ไม่ใช่เอลเดอร์
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
ElderMap False
EnchantmentPassiveNode
กรองจิวเวลกลุ่มตามประเภทการเอนแชนท์
ค่าที่ใช้
ชื่อการเอนแชนท์จิวเวลกลุ่ม
ตัวอย่าง
EnchantmentPassiveNode "Damage over Time"
EnchantmentPassiveNum
กรองคลัสเตอร์จิวเวลตามจำนวนพาสซีฟที่มี เงื่อนไขนี้จะตรวจแค่ม็อด "เพิ่มจำนวนพาสซีฟ X" เพียงเท่านั้น
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
EnchantmentPassiveNum > 5
FracturedItem
กรองตามไอเทมแตกร้าวหรือไม่แตกร้าว
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
FracturedItem True
GemLevel
กรองตามเลเวลของหิน
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
GemLevel > 15
ถูกลบ
GemQualityType
กรองตามประเภทค่าคุณภาพของหินอย่างเจาะจง
ค่าที่ใช้
Superior, Divergent, Anomalous, Phantasmal
ตัวอย่าง
GemQualityType Anomalous
HasCruciblePassiveTree
กรองตามไอเทมที่มีตารางพาสซีฟครูซิเบิล
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
HasCruciblePassiveTree True
HasEaterOfWorldsImplicit
กรองตามระดับของม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกา (1:ชั้นต่ำ, 2:ชั้นสูง, 3:ชั้นเลิศ, 4: ชั้นยอด, 5: เหนือชั้น, 6: ไร้ที่ติ) ตัวอย่างดังต่อไปนี้จะแสดงผลไอเทมที่มีม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกาที่มีระดับชั้นยอดหรือสูงกว่า
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
HasEaterOfWorldsImplicit >= 4
HasEnchantment
กรองตามเอนแชนท์
ค่าที่ใช้
Numeric, ชื่อเอนแชนท์
ตัวอย่าง
HasEnchantment "Enchantment Bane Damage 2"
HasExplicitMod
กรองตามชื่อม็อดที่มีเงื่อนไขทางตัวเลขเพื่อหาตัวเลขจำนวนม็อด
ค่าที่ใช้
Numeric, ชื่อม็อด
ตัวอย่าง
HasExplicitMod >=2 "of Haast" "of Tzteosh" "of Ephij"
HasImplicitMod
กรองตามไอเทมที่มีม็อดแฝงอย่างน้อย 1 อย่าง
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
HasImplicitMod True
HasInfluence
กรองตามไอเทมที่มีอิทธิพล
ค่าที่ใช้
Shaper, Elder, Crusader, Hunter, Redeemer, Warlord, None
ตัวอย่าง
HasInfluence Shaper
HasSearingExarchImplicit
กรองตามระดับของม็อดแฝงอุปราชอาบเพลิง (1:ชั้นต่ำ, 2:ชั้นสูง, 3:ชั้นเลิศ, 4: ชั้นยอด, 5: เหนือชั้น, 6: ไร้ที่ติ) ตัวอย่างดังต่อไปนี้จะแสดงผลไอเทมที่มีม็อดแฝงอุปราชอาบเพลิงที่มีระดับชั้นเลิศหรือสูงกว่า
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
HasSearingExarchImplicit >= 3
Height
ความสูงของไอเทมในช่องเก็บของของคุณ
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
Height <= 2
Identified
กรองตามไอเทมที่ตรวจสอบแล้ว
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
Identified True
ItemLevel
กรองตามไอเทมเลเวล
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
ItemLevel >= 65
LinkedSockets
กรองตามขนาดของรูที่เชื่อมกันมากที่สุด
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
LinkedSockets >= 5
MapTier
กรองแผนที่ตามระดับแผนที่
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
MapTier >= 15
Mirrored
กรองตามไอเทมภาพสะท้อน
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
Mirrored False
Quality
กรองตามค่าคุณภาพ
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
Quality > 15
Rarity
กรองตามระดับความหายาก
ค่าที่ใช้
Normal, Magic, Rare, Unique
ตัวอย่าง
Rarity > Magic
Replica
กรองตามไอเทมยูนิคเลียนแบบ
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
Replica True
Scourged
กรองตามไอเทมอาบมิติอสูร
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
Scourged True
ShapedMap
กรองตามแผนที่ Shaped
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
ShapedMap True
ShaperItem
กรองตามไอเทมเชปเปอร์
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
ShaperItem True
SocketGroup
กรองตามกลุ่มของรูที่เชื่อมกันบนไอเทม ตัวอย่างนี้จะแสดงผลไอเทมที่มีรูที่เชื่อมกัน 5 รูหรือมากกว่า โดยที่มีอย่างน้อยสามรูที่เป็นรูเขียว
ค่าที่ใช้
Numeric, R:แดง, G:เขียว, B:ฟ้า, A:อะบิส, D:Delve, W:ขาว
ตัวอย่าง
SocketGroup >= 5GGG
Sockets
กรองตามจำนวนรูหรือสีบนไอเทม ตัวอย่างดังต่อไปนี้ จะแสดงไอเทมที่มี 5 รูหรือมากกว่า โดยมีอย่างน้อย 3 รูที่เป็นรูสีเขียว
ค่าที่ใช้
Numeric, R:แดง, G:เขียว, B:ฟ้า, A:อะบิส, D:Delve, W:ขาว
ตัวอย่าง
Sockets >= 5GGG
StackSize
กรองเงินตราตามขนาดกอง
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
StackSize >= 5
SynthesisedItem
กรองตามไอเทมสังเคราะห์
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
SynthesisedItem True
ใหม่
TransfiguredGem
กรองตามหินเปลี่ยนโฉม
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
TransfiguredGem True
UberBlightedMap
กรองตามแผนที่ไบล์ทล้างผลาญ
ค่าที่ใช้
True / False
ตัวอย่าง
UberBlightedMap True
Width
ความกว้างของไอเทมในช่องเก็บของของคุณ
ค่าที่ใช้
Numeric
ตัวอย่าง
Width = 1

Action

แอคชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงสี, ไอคอน, ภาพเอฟเฟค และเสียงของไอเทมที่ดรอป

เสียงการดรอป

ชื่อ
คำอธิบาย
PlayAlertSound
เล่นเสียงเตือนเมื่อไอเทมชิ้นนั้นปรากฏ สามารถปิดการใช้งานได้ด้วยกดระบุว่า "None"
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Id 1 - 16
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 50)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayAlertSound 1 100
PlayAlertSoundPositional
คล้ายกับ PlayAlertSound แต่จะเล่นเสียงเตือนตามตำแหน่งสามมิติของไอเทมชิ้นนั้น
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Id 1 - 16
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 50)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayAlertSoundPositional 16 50
CustomAlertSound
เล่นเสียงเตือนจากไฟล์เสียงที่ระบุเอาไว้เมื่อไอเทมชิ้นนั้นปรากฏ คุณสามารถระบุได้หลายไฟล์แล้วแบ่งตามเครื่องหมายเซมิโคลอน ";" คำสั่งนี้จะลบล้าง PlayAlertSound และ PlayAlertSoundPositional สามารถปิดการใช้งานได้ด้วยการระบุว่า None
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
File name / File path
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 100)
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
"None"
ตัวอย่าง
CustomAlertSound "Map.mp3"
CustomAlertSoundOptional
คล้ายกับ CustomAlertSound แต่ถ้าไฟล์ที่ระบุไว้ไม่มีอยู่จริง บรรทัดนี้จะถูกมองข้าม และมันจะไม่ลบล้าง PlayAlertSound หรือ PlayAlertSoundPositional
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
File name / File path
Volume 0 - 300 (ค่าเริ่มต้น: 100)
ตัวอย่าง
CustomAlertSoundOptional "Map.mp3"
DisableDropSound
ปิดการใช้งานเสียงดรอปไอเทมที่ปกติจะเล่นเมื่อไอเทมตกถึงพื้นในอนิเมชั่นการดรอปไอเทมนั้นๆ
ตัวอย่าง
DisableDropSound
EnableDropSound
เปิดใช้งานเสียงดรอปไอเทมอีกครั้ง
ตัวอย่าง
EnableDropSound
DisableDropSoundIfAlertSound
คล้ายกับ DisableDropSound แต่จะปิดเสียงดรอปไอเทมในกรณีที่มีการระบุเสียงเตือนเท่านั้น (เช่น ด้วยการใช้ PlayAlertSound หรือ CustomAlertSound โดยที่ Flag นี้จะแยกจาก DisableDropSound
ตัวอย่าง
DisableDropSoundIfAlertSound
EnableDropSoundIfAlertSound
เปิดใช้งานเสียงดรอปเมื่อมีการระบุเสียงเตือนเอาไว้
ตัวอย่าง
EnableDropSoundIfAlertSound

การกระทำอื่นๆ

ชื่อ
คำอธิบาย
MinimapIcon
แสดงไอคอนบนแผนที่ย่อของคุณ
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Size 0 - 2
Colour Red, Green, Blue, Brown, White, Yellow, Cyan, Grey, Orange, Pink, Purple
Shape Circle, Diamond, Hexagon, Square, Star, Triangle, Cross, Moon, Raindrop, Kite, Pentagon, UpsideDownHouse
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
-1
ตัวอย่าง
MinimapIcon 2 Cyan Diamond
PlayEffect
แสดงแท่งแสงบนไอเทมที่ถูกไฮไลท์โดยไอเทมฟิลเตอร์เมื่อค่าอยู่ที่ Temp แท่งแสงนี้จะปรากฏขณะที่ไอเทมดรอปเท่านั้นไม่เช่นนั้นแสงนั้นจะปรากฏอย่างถาวร
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Colour Red, Green, Blue, Brown, White, Yellow, Cyan, Grey, Orange, Pink, Purple
Temp Temp
ค่าที่ไม่ได้ใช้งาน
None
ตัวอย่าง
PlayEffect Red Temp
SetBackgroundColor
ปรับสีพื้นหลังของป้ายไอเทม
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 240)
ตัวอย่าง
SetBackgroundColor 255 255 255 255
SetBorderColor
ปรับสีขอบของป้ายไอเทม
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 255)
ตัวอย่าง
SetBorderColor 255 0 0
SetFontSize
ปรับขนาดฟอนต์ของป้ายไอเทม
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Size 1 - 45
ตัวอย่าง
SetFontSize 30
SetTextColor
ปรับสีตัวหนังสือของป้ายไอเทม ฟิลเตอร์ Ruthless จะต้องมีค่าตัวเลขอัลฟ่า 80 ขึ้นไป
ค่าที่ใช้
ชื่อ ต้องกรอก ตัวเลือกของค่า
Red 0 - 255
Green 0 - 255
Blue 0 - 255
Alpha 0 - 255 (ค่าเริ่มต้น: 255)
ตัวอย่าง
SetTextColor 0 0 0