Darkprism Portal Effect
180
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Darkprism Portal

Darkprism Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Darkprism Portal
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harlequin Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Harlequin

Harlequin Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Harlequin
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ringmaster Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Ringmaster

Ringmaster Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Ringmaster
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Arcane Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Divine Arcane

Divine Arcane Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Divine Arcane
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Steam-powered Portal Effect
110
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Celestial Steam-powered

Celestial Steam-powered Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Celestial Steam-powered
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
150
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wrangler Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wrangler

Wrangler Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wrangler
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wild

Wild Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wild
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Havenwood Portal Effect
160
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Havenwood

Havenwood Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Havenwood
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Void Emperor Portal Effect
230
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Void Emperor

Void Emperor Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Void Emperor
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
230
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Miracle Portal Effect
190
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Miracle

Miracle Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Miracle
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vaal Viper Portal Effect
175
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Vaal Viper

Vaal Viper Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Vaal Viper
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
175
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sulphite Portal Effect
110
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sulphite

Sulphite Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sulphite
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vampiric Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Vampiric

Vampiric Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Vampiric
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Transcendence Portal Effect
300
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Transcendence

Transcendence Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Transcendence
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Huntsman

Huntsman Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Huntsman
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Madcap

Madcap Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Madcap
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Illusionist Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Illusionist

Illusionist Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Illusionist
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectre Portal Effect
300
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Spectre

Spectre Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Spectre
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Portal
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Mystic

Mystic Portal

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Mystic
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Portal
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Corsair

Corsair Portal

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Corsair
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sentinel Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sentinel

Sentinel Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sentinel
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Portal Effect
165
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Dragon Hunter

Dragon Hunter Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Dragon Hunter
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
165
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Oriath Portal Effect
300
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Oriath

Oriath Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Oriath
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Blood Guard

Blood Guard Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Blood Guard
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Faith Guard

Faith Guard Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Faith Guard
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Portal Effect
160
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Dragon

Dragon Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Dragon
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Apocalypse Portal Effect
300
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Apocalypse

Apocalypse Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Apocalypse
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Automaton

Automaton Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Automaton
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wasteland

Wasteland Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Wasteland
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Seraph

Seraph Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Seraph
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Necrotic Portal Effect
160
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Necrotic

Necrotic Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Necrotic
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Golden Angel Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Golden Angel

Golden Angel Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Golden Angel
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sin

Sin Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sin
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Innocence

Innocence Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Innocence
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin and Innocence Portal Effect
300
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sin and Innocence

Sin and Innocence Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Sin and Innocence
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spirit Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Spirit

Spirit Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Spirit
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Portal Effect
160
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Stygian

Stygian Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Stygian
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Portal
160
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Arcane

Arcane Portal

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Arcane
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Fire

Fire Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Fire
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Ice

Ice Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Ice
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Kraken Portal Effect
160
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Kraken

Kraken Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Kraken
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Voidgate Portal Effect
140
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Arcane Voidgate

Arcane Voidgate Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย Arcane Voidgate
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
140
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย ultimate chaos

Ultimate Chaos Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วย ultimate chaos
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pure Light Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค pure light

Pure Light Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค pure light
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Portal Effect
150
ซื้อ
เปลี่ยนแปลงเอฟเฟคที่คุณมีอยู่ให้เป็นสีม่วง

Purple Portal Effect

เปลี่ยนแปลงเอฟเฟคที่คุณมีอยู่ให้เป็นสีม่วง
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Classic Purple Portal Effect
75
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Classic Purple

Classic Purple Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Classic Purple
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Malachai Portal Effect
125
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Malachai

Malachai Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Malachai
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Daresso Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Daresso

Daresso Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Daresso
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Kaom Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Kaom

Kaom Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Kaom
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Gore

Gore Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Gore
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Shaper Portal Effect
95
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Shaper

Shaper Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Shaper
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
คือ:
130
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demon King Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Demon King

Demon King Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค Demon King
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Portal Effect
150
ซื้อ
แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค arctic

Arctic Portal Effect

แผนที่เอฟเฟกมาตรฐานของวาร์ปที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟค arctic
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Steam-powered Portal Effect
140
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์

Steam-powered Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
140
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Hole Portal Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส

Black Hole Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Orange Portal Effect
75
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม

Orange Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม
คุณจะใช้เอฟเฟควาร์ปกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...