ของแต่งที่ซ่อน

Automaton Beam Decoration
50
เพิ่มของแต่ง Automaton Beam ให้ที่ซ่อน

Automaton Beam Decoration

เพิ่มของแต่ง Automaton Beam ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Campsite Decoration
50
เพิ่มของแต่ง Wasteland Campsite ให้ที่ซ่อน

Wasteland Campsite Decoration

เพิ่มของแต่ง Wasteland Campsite ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Decor
60
เพิ่มของแต่ง Automaton Decor ให้ที่ซ่อน

Automaton Decor

เพิ่มของแต่ง Automaton Decor ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Barricade Decoration
60
เพิ่มของแต่ง Wasteland Barricade ให้ที่ซ่อน

Wasteland Barricade Decoration

เพิ่มของแต่ง Wasteland Barricade ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Lightning Decoration
40
เพิ่มของแต่ง Automaton Lightning ให้ที่ซ่อน

Automaton Lightning Decoration

เพิ่มของแต่ง Automaton Lightning ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Sandstorm Decoration
40
เพิ่มของแต่ง Wasteland Sandstorm ให้ที่ซ่อน

Wasteland Sandstorm Decoration

เพิ่มของแต่ง Wasteland Sandstorm ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Symbol Decoration
40
เพิ่มของตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ Sin ให้ที่ซ่อน

Sin Symbol Decoration

เพิ่มของตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ Sin ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Symbol Decoration
40
เพิ่มของตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Innocence ให้ที่ซ่อน

Innocence Symbol Decoration

เพิ่มของตกแต่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Innocence ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Citizen Corpse Decoration
50
เพิ่ม Oriathan Corpse ให้ที่ซ่อน

Oriath Citizen Corpse Decoration

เพิ่ม Oriathan Corpse ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Citizen Decoration
50
เพิ่มของตกแต่ง Citizen of Oriath ให้ที่ซ่อน

Oriath Citizen Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Citizen of Oriath ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Cathedral Decoration
60
เพิ่มของแต่งวิหารสไตล์ Sin ให้ที่ซ่อน

Sin Cathedral Decoration

เพิ่มของแต่งวิหารสไตล์ Sin ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Cathedral Decoration
60
เพิ่มของแต่งวิหารสไตล์ Innocence ให้ที่ซ่อน

Innocence Cathedral Decoration

เพิ่มของแต่งวิหารสไตล์ Innocence ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Burning Corpse Pile Decoration
60
เพิ่มของตกแต่ง Burning Corpse Pile เข้าที่ซ่อน

Burning Corpse Pile Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Burning Corpse Pile เข้าที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Frozen Corpse Pile Decoration
60
เพิ่มของตกแต่ง Frozen Corpse PIleให้ที่ซ่อน

Frozen Corpse Pile Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Frozen Corpse PIleให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Bricks Decoration
50
เพิ่มของตกแต่ง Ice Brick ให้ที่ซ่อน

Ice Bricks Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Ice Brick ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Bricks Decoration
50
เพิ่มของตกแต่ง Fire Brick ให้ที่ซ่อน

Fire Bricks Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Fire Brick ให้ที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Gale Decoration
40
เพิ่มของตกแต่ง Fire Gale เข้าที่ซ่อน

Fire Gale Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Fire Gale เข้าที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Gale Decoration
40
เพิ่มของตกแต่ง Ice Gale เข้าที่ซ่อน

Ice Gale Decoration

เพิ่มของตกแต่ง Ice Gale เข้าที่ซ่อน
ของแต่งที่ซ่อนสามารถเอาออกมาตั้งในที่ซ่อน หรือจะเก็บกลับเอาไปตั้งใหม่ทีหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood and Bone Decoration
60
ใส่ Blood and Bone ในที่ซ่อน

Blood and Bone Decoration

ใส่ Blood and Bone ในที่ซ่อน
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้และสามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Beast Egg Decoration
40
เติม Beast Egg เข้าที่ซ่อน

Beast Egg Decoration

เติม Beast Egg เข้าที่ซ่อน
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้และสามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Beast Eye Decoration
50
ใส่ Beast Eye ในที่ซ่อน

Beast Eye Decoration

ใส่ Beast Eye ในที่ซ่อน
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้และสามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
White Fern Decoration
60
เพิ่ม White Fern เข้าที่ซ่อน

White Fern Decoration

เพิ่ม White Fern เข้าที่ซ่อน
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้และสามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
White Lights Decoration
50
ใส่ Glowing White Ember ในที่ซ่อน

White Lights Decoration

ใส่ Glowing White Ember ในที่ซ่อน
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้และสามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
White Crystal Decoration
40
เพิ่ม White Crystal ใน hideout

White Crystal Decoration

เพิ่ม White Crystal ใน hideout
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถตั้งในที่ซ่อนได้ สามารถเก็บเข้าช่องและใช้ใหม่ได้ฟรี
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Atlas Table Decoration
190
เพิ่ม Atlas Table ใส่ที่ซ่อนของคุณ

Atlas Table Decoration

เพิ่ม Atlas Table ใส่ที่ซ่อนของคุณ
ของตกแต่งที่ซ่อนสามารถเอามาใช้กับที่ซ่อนของคุณได้และสามารถย้ายที่ได้ฟรี
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Rain Decoration
40
เพิ่ม Blood Rain เข้าที่ซ่อนของคุณ

Blood Rain Decoration

เพิ่ม Blood Rain เข้าที่ซ่อนของคุณ
สามารถวางของตกแต่งได้เฉพาะในที่ซ่อนของคุณเท่านั้นแต่สามารถเรียกคืน ย้ายไปตั้งที่ใหม่ได้ฟรี
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Flame Decoration
70
เพิ่ม Arcane Flame ให้กับ hideout ของคุณ

Arcane Flame Decoration

เพิ่ม Arcane Flame ให้กับ hideout ของคุณ
คุณสามารถวาง Hideout Decorations ไว้ใน Hideout ส่วนตัวของคุณได้และสามารถเรียกคืนและใช้อีกครั้งได้ฟรี
70
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lightning Coil Decoration
175
เพิ่ม Lighting Coil ให้กับ hideout ของคุณ

Lightning Coil Decoration

เพิ่ม Lighting Coil ให้กับ hideout ของคุณ
คุณสามารถวาง Hideout Decorations ไว้ใน Hideout ส่วนตัวของคุณได้และสามารถเรียกคืนและใช้อีกครั้งได้ฟรี
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Malachai Heart Decoration
90
เพิ่ม Malachai Heart ลงใน Hideout ส่วนตัวของคุณ

Malachai Heart Decoration

เพิ่ม Malachai Heart ลงใน Hideout ส่วนตัวของคุณ
คุณสามารถวาง Hideout Decorations ไว้ใน Hideout ส่วนตัวของคุณได้และสามารถเรียกคืนและใช้อีกครั้งได้ฟรี
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Solaris Throne Decoration
200
เพิ่มบันลังก์ solaris ที่ที่ซ่อนส่วนตัวของคุณ

Solaris Throne Decoration

เพิ่มบันลังก์ solaris ที่ที่ซ่อนส่วนตัวของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Verdant Throne Decoration
150
เพิ่ม verdant throne ในที่ซ่อนตัวของคุณ

Verdant Throne Decoration

เพิ่ม verdant throne ในที่ซ่อนตัวของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Throne Decoration
250
เพิ่ม infernal throne ในที่ซ่อนของคุณ

Infernal Throne Decoration

เพิ่ม infernal throne ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Throne Decoration
250
เพิ่ม arcane throne ในที่ซ่อนของคุณ

Arcane Throne Decoration

เพิ่ม arcane throne ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Vaal Vessel Decoration
70
เพิ่ม corrupted Vaal Vessel ในที่ซ่อนของคุณ

Vaal Vessel Decoration

เพิ่ม corrupted Vaal Vessel ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
70
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wisp Swarm Decoration
15
เพิ่ม swarm of Wisps ในที่ซ่อนของคุณ

Wisp Swarm Decoration

เพิ่ม swarm of Wisps ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
15
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Cauldron Decoration
55
เพิ่ม boiling cauldron ในที่ซ่อนของคุณ

Cauldron Decoration

เพิ่ม boiling cauldron ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
55
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Vaal Pyramid Decoration
120
เพิ่ม replica of the Vaal Pyramid ในที่ซ่อนของคุณ

Vaal Pyramid Decoration

เพิ่ม replica of the Vaal Pyramid ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Transformer Decoration
50
เพิ่ม surging transformer ในที่ซ่อนของคุณ

Transformer Decoration

เพิ่ม surging transformer ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Brutus' Cradle Decoration
50
เพิ่ม Brutus' cradle ในที่ซ่อนของคุณ

Brutus' Cradle Decoration

เพิ่ม Brutus' cradle ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Whale Skeleton Decoration
100
เพิ่ม large whale skeleton ในที่ซ่อนของคุณ

Whale Skeleton Decoration

เพิ่ม large whale skeleton ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Energy Dome Decoration
70
เพิ่ม dome of magical energy ในที่ซ่อนของคุณ

Energy Dome Decoration

เพิ่ม dome of magical energy ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
70
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fireplace Decoration
60
เพิ่ม warm and restful fireplace ในที่ซ่อนของคุณ

Fireplace Decoration

เพิ่ม warm and restful fireplace ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
60
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Catapult Decoration
50
เพิ่ม intimidating catapult ในที่ซ่อนของคุณ

Catapult Decoration

เพิ่ม intimidating catapult ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
50
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Rain Decoration
25
เพิ่ม torrent of pouring rain ในที่ซ่อนของคุณ

Rain Decoration

เพิ่ม torrent of pouring rain ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
25
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sacrificial Shrine Decoration
30
เพิ่ม sacrificial shrine ในที่ซ่อนของคุณ

Sacrificial Shrine Decoration

เพิ่ม sacrificial shrine ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
30
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Impaling Spikes Decoration
15
เพิ่ม gory impaling spike ในที่ซ่อนของคุณ

Impaling Spikes Decoration

เพิ่ม gory impaling spike ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
15
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Falling Leaves Decoration
10
เพิ่ม slowly falling forest leaves ในที่ซ่อนของคุณ

Falling Leaves Decoration

เพิ่ม slowly falling forest leaves ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
10
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wide Light Beam Decoration
10
เพิ่ม luminous beam of light ในที่ซ่อนของคุณ

Wide Light Beam Decoration

เพิ่ม luminous beam of light ในที่ซ่อนของคุณ
ของประดับในที่ซ่อนตัวสามารถใช้ในที่ซ่อน เรียกคืน และย้ายได้ฟรี
10
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...